BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ by Mind Map: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

1. BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN TEMELLERİ

1.1. Bilmenin Yolları

1.1.1. deneyim

1.1.2. görüş birliği

1.1.3. uzman görüşü

1.1.4. mantık

1.1.5. bilimsel yöntem

1.2. bilimsel yöntem

1.2.1. olgusal süreç

1.2.1.1. gözlem

1.2.1.2. deney

1.2.1.2.1. bağımlı değişken

1.2.1.2.2. bağımsız değişken

1.2.1.3. ölçme

1.2.2. kuramsal süreç

1.2.2.1. hipotez

1.2.2.2. kuram

1.2.2.3. yasa

1.2.2.4. öngörü

1.3. araştırmanın türleri

1.3.1. deneysel

1.3.2. kolerasyonel

1.3.3. nedensel karşılaştırma

1.3.4. tarama

1.3.5. etnografik

1.3.6. tarihi

1.3.7. eylem

1.3.8. olgu bilim çalışmaları

1.3.9. kuram oluşturma

1.3.10. durum

1.4. etik

1.4.1. disiplinsiz araştırma

1.4.2. yinelenen yayın

1.4.3. sahtecilik

1.4.4. uydurmacılık

1.4.5. aşırmacılık

1.5. genel araştırma türleri

1.5.1. betimsel

1.5.2. ilişkisel

1.5.3. müdahale

1.5.4. nicel nitel araştırmanın karşılaştırılması

1.5.5. meta- analiz

1.6. bilimin tarih içindeki gelişimi

1.6.1. Aristoteles ve platon

1.6.2. Eukleides

1.6.3. archimedes

1.6.4. Galenos

1.6.5. ibni sina

1.6.6. cabir ibni hayyam

1.6.7. biruni

1.6.8. harezmi

1.6.9. galileo

1.6.10. newton

1.7. araştırma sürecinin aşamaları

1.7.1. araştırma problemini tanımlama

1.7.2. araştırma sorularını veya hipotezlerini tanımlama

1.7.3. literatür taraması

1.7.4. örnek seçimi

1.7.5. veri toplama araçlarını geliştirme

1.7.6. uygulama

1.7.7. analiz

1.7.8. raporlaştırma

2. NİCEL ARAŞTIRMALAR

2.1. deneysel desenler

2.1.1. zayıf

2.1.2. geçek

2.1.3. yarı

2.1.4. faktöriyel

2.2. tek denekli araştırmalar

2.3. kolerasyonel araştırmalar

2.3.1. türleri

2.3.1.1. keşfedici

2.3.1.2. yordayıcı

2.4. tarama araştırmaları

2.4.1. türleri

2.4.1.1. kesitsel

2.4.1.2. boylamsal

2.4.1.3. geçmişe dönük

2.5. nedensel karşılaştırma araştırmaları

2.5.1. nedenlerin belirlendiği

2.5.2. etkilerin belirlendiği

2.5.3. soruçların belirlendiği

3. NİTEL ARAŞTIRMALAR

3.1. nitel araştırmaların temelleri

3.1.1. nitel araştırmanın özellikleri

3.1.1.1. doğal ortam

3.1.1.2. doğrudan veri toplama

3.1.1.3. zengin betimlemelerin yapılması

3.1.1.4. sürece yönelik

3.1.1.5. tümevarımcı veri analizi

3.1.1.6. katılımcının bakış açısı

3.1.1.7. araştırma desenlerinde esneklik

3.1.2. aşamaları

3.1.2.1. çalışılacak olan olayın saptanması

3.1.2.2. çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi

3.1.2.3. hipotezlerin üretilmesi

3.1.2.4. verilerin toplanması

3.1.2.5. verilerin analizi

3.1.2.6. yorumlar ve sonuçlar

3.2. içerik analizi

3.2.1. aşamaları

3.2.1.1. aşamaların belirlenmesi

3.2.1.2. kavramları tanımlamak

3.2.1.3. analiz birimlerini belirlemek

3.2.1.4. konu ile ilgili verilerin yerini belirlemek

3.2.1.5. mantıksalbir yapının geliştirilmesi

3.2.1.6. örneklem plani geliştirmek

3.2.1.7. kodlama kategorilerini belirlemek

3.2.1.8. verilerin analizi

3.3. durum çalışması

3.3.1. türleri

3.3.1.1. tarihsel örgütleme

3.3.1.2. gözlemsel

3.3.1.3. hayat hikayesi

3.3.1.4. durum analizi

3.3.1.5. çoklu durum

3.3.1.6. çoklu alan

3.4. eylem araştırmaları

3.4.1. aşamaları

3.4.1.1. başlama noktasının bulunması

3.4.1.2. sorunun tanımlanması

3.4.1.3. çözümlerin geliştirilmesi

3.4.1.4. çözümlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi

3.4.1.5. sonuçların paylaşılması

4. RAPORLAŞTIRMA

4.1. bilimsel bir yazının düzenlenmesi

4.1.1. makale türleri

4.1.2. uzunluk ve başlıklar

4.2. bilimsel bir yazının bölümleri

4.2.1. başlık sayfası

4.2.2. özet

4.2.3. giriş

4.2.4. yöntem

4.2.5. bulgular

4.2.6. tartışma

4.2.7. kaynaklar

4.2.8. ekler

4.2.9. yazar notu

4.3. genel yazım kuralları

4.3.1. sayfa ayarlarının düzenlenmesi

4.3.2. istatiksel ve matematiksel gösterimler

4.3.3. boşluklar,hizalama,noktalama

4.3.4. tablolar

4.3.5. şekiller

4.3.6. dipnotlar ve notlar

4.3.7. ekler

4.3.8. aktarmalar

4.3.9. kaynak gösterme

4.3.10. kısaltmalar

4.3.11. metin içinde kaynak gösterimi

4.3.12. kaynaklar listesinde yer alacak çalışmaların sıralanması

4.3.13. kaynaklar listesinin hazırlanması

5. ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

5.1. seçkisiz olan örnekleme

5.1.1. basit seçkisiz

5.1.2. tabakalı örnekleme

5.2. seçkisiz olmayan örnekleme

5.2.1. sistematik

5.2.2. uygun

5.2.3. amaçsal

5.2.3.1. aykırı

5.2.3.2. maksimum

5.2.3.3. benzeşik

5.2.3.4. tipik

5.2.3.5. tabakalı

5.2.3.6. ölçüt

6. VERİLERİN TOPLANMASI

6.1. ölçme

6.1.1. sınırlandırma ölçeği

6.1.2. sıralama ölçeği

6.1.3. aralık ölçeği

6.1.4. oran ölçeği

6.2. güvenirlik

6.2.1. duyarlılık

6.2.2. kararlılık

6.2.3. tutarlılık

6.3. geçerlik .

6.3.1. Türleri .

6.3.1.1. ölçüt geçerliliği

6.3.1.2. kapsam geçerliliği

6.3.1.3. yapı geçerliliği

6.4. madde analizi

6.5. anket

6.6. gözlem

6.7. görüşme

6.7.1. görüşmelerin aınıflandırılması

6.7.1.1. yapılandırılmış görüşmeler

6.7.1.2. yarı yapılandırılmış görüşmeler

6.7.1.3. etgografik görüşmeler

6.7.1.4. odak grup görüşmesi

7. PROBLEMİ TANIMLAMA

7.1. problem

7.2. araştırma problemi

7.3. literatür taraması

7.4. değişkenler

7.4.1. hipotez

7.4.2. amaç

7.4.3. önem

7.4.4. sayıltı

7.4.5. sınırlılıkları

7.4.6. tanımlar

7.4.7. uygulama