ยากลุ่ม Anticonvulsants

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ยากลุ่ม Anticonvulsants by Mind Map: ยากลุ่ม Anticonvulsants

1. การปฏิบัติการพยาบาลเมื่อผู้ป่วยได้รับยากลุ่ม Anticonvulsants

1.1. ต้องมีการประเมินว่า ผู้ป่วยมีโรคทางกายและการใช้ยาอื่นๆหรือไม่ รวมทั้งการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

1.2. ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์เพื่อรักษา serum drug levels ให้คงที่และควบคุมอาการได้

1.3. ควรให้ผู้ป่วยรับประทานยาระหว่างอาหารหรือหลังอาหารทันที เพราะยาทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

1.4. ติดตามประเมินผลการรักษา ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มเห็นผล 7-10 วัน หลังจากเริ่มให้ยา

1.5. สังเกตและประเมินอาการข้างเคียงของยา

1.6. ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจ liver function, complete blood count รวมทั้งเกล็ดเลือด และ serum drug levels

1.7. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในระหว่างการรักษา

1.7.1. 7.1 รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ โดยรับประทานยาระหว่างอาหารหรือหลังอาหารทันที และควรรับประทานยาในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละวัน

1.7.2. 7.2 ไม่ควรใช้ยาร่วมกับยาลดกรด(antacids) เพราะจะลดการดูดซึมยา

1.7.3. 7.3 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อมีอาการผิดปกติหรืออาการข้างเคียงเกิดขึ้น

1.7.4. 7.4 ไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องจักรเมื่อมีอาการ drowsiness

1.7.5. 7.5 เมื่อไปรับบริการทางสุขภาพ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ป่วยกำลังใช้ยา Anticonvulsants อยู่

2. กลไกการออกฤทธิ์

2.1. ยาจะยับยั้งเอนไซม์ GABA-aminotransferase และ Succenic semialdehyde dehydrogenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และทำลาย GABA และยาจะมีผลเพิ่มการทำงานของ GABA อย่างไรก็ตามกลไกดังกล่าวมีข้อโต้แย้งว่า ความเข้มข้นของยาในระดับที่ให้ผลในการรักษาต่ำเกินกว่าจะมีผลต่อ enzyme และปริมาณ GABA ใน synaptosome มีจำนวนน้อยเกินไปที่จะต้านการชักได้ ในทางกลับกัน มีหลักฐานอ้างอิงว่า Valproic acid จะเพิ่มการตอบสนองต่อ GABA บริเวณ postsynapic สมมติฐานอื่น ได้แก่ 1.ยามีผลโดยตรงต่อ neuronal membrane และ 2.ลดการส่งสัญญาณกระตุ้นโดย aspartate อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลไกใดมรข้อมูลเพียงพอ มีหลักฐานบางอย่างแสดงให้เห็นว่า Valproic acid ยับยั้งการ re-uptake ของ GABA กลับสู่ glia และ ปลายประสาท

3. ข้อบ่งใช้

3.1. ใช้รักษา seizure disorders

3.2. ใช้ควบคุมอาการชักเนื่องจาก petit mal (absence), grand mal (tonic-clonic), psychomotor, akinetic and myoclonic, focal epileptic seizures, หรือ seizures จาก neurosurgery

3.3. ผู้ที่มี acute substance abuse withdrawal จะให้ anticonvulsant drugs เพื่อป้องกันหรือรักษา seizures และ delirium tremens

3.4. อาจใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาอาการ bipolar disorder, agitation, aggressive behavior, anxiety disorder, pain และ substance abuse

4. ข้อความข้อควรระวังและอาการข้างเคียง

4.1. CNS depression

4.2. Hepatic หรือ renal damage

4.3. Liver disease

4.4. Bone marrow depression

4.5. Pregnancy หรือ breast-feeding

4.6. Adverse effect: Dizziness,blurred vision,sedation,GI upset,ataxia,rash

4.7. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม alcohol เพราะจะเสริมฤทธิ์ในด้านการกดการทำงานของระบบCNS

4.8. Drug interaction เช่น decrea sed effects of oral anticoagulants,corticosteroids,beta adrenrgic blocker, and theophylline;increased hepatotoxicity with acetaminophen; and increased sedation when given with other CNS depressants

5. Sub group / ตัวอย่างยา

5.1. 1.ยารักษาโรคลมชักกลุ่มดั้งเดิม (Classic anticonvulsants)

5.1.1. ✓ โซเดียมวาโปรเอต (sodium valproate; Depakene®)

5.1.2. ✓ คาร์บาร์มาซีปีน (carbamazepine; Tegretol®, Mazepine®)

5.1.3. ✓ ออกคาร์บาร์ซีปีน (oxcarbazepine; Trileptal®)

5.1.4. ✓ อีโทซูซิไมด์ (ethosuximide; Zarontin®)

5.1.5. ✓ ฟีนีทอยด์ (Phenytoin; Dilantin®)

5.1.6. ✓ เบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine)

5.2. 2.ยารักษาโรคลมชักกลุ่มใหม่ (Newer anticonvulsants)

5.2.1. ✓ ลาโมไทรจีน (lamotrigine; Lamictal®)

5.2.2. ✓ ฟีโนบาร์บิทอล (phenobarbital; Phenobarb®)

5.2.3. ✓ เลวิไทราซีแทม (levetiracetam; Keppra®)

5.2.4. ✓ โทพิราเมท (topiramate; Topamax®)

5.2.5. ✓ ไทอะกาบีน (Tiagabine; Gabitril®)

5.2.6. ✓ กาบาเพนติน (Gabapentin; Neurontin®)

5.2.7. ✓ ไวกาบาทริน (Vigabatrin; Sabril®)