Bella ป่วยเป็นโรคอะไร?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bella ป่วยเป็นโรคอะไร? by Mind Map: Bella ป่วยเป็นโรคอะไร?

1. โรคมาลาเรีย

1.1. ลักษณะ

1.1.1. เกิดจากเชื้อโปรโตชัวแพร่เข้าสู่ร่างกาย

1.1.2. พบในแหล่งที่มีน้ำขังหรืออากาศร้อนชื่น

1.2. อาการ

1.2.1. ปวดหัว

1.2.2. อ่อนเพลีย

1.2.3. เหงื่อออกมาก

1.2.4. ไข้ขึ้นสูง หนาวสั่น

1.2.5. ท้องเสีย อุจจาระเป็นเลือด

1.3. สาเหตุที่อาจจะเป็นโรคนี้

1.3.1. โดนยุงกัด

1.3.2. เข้าไปในถ้ำ

1.3.3. เล่นน้ำนานเกินไป

1.4. วินิจฉัยเบื้องต้น

2. โรคฉี่หนู

2.1. ลักษณะ

2.1.1. เกิดจากแบคทีเรีย Leptospira

2.1.2. ติตต่อได้จากสัตว์หลายชนิดเช่น หมู หมา สัตว์ป่า

2.2. อาการ

2.2.1. ปวดหัว

2.2.2. ไข้ขึ้นสูง หนาวสั่น

2.2.3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือข้อ

2.2.4. คลื่นไส้ อาเจียน

2.2.5. ท้องเสีย ไม่อยากอาหาร

2.3. สาเหตุที่อาจจะเป็นโรคนี้

2.3.1. เข้าไปในถ้ำ แล้วสัมผัสบริเวณที่มีเชื้อ

2.3.2. หกล้มจนมีแผล ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย

2.3.3. น้ำตกที่เล่นปนเปื้อนฉี่หรือมูลสัตว์ป่า

2.4. วินัจฉัยเบื้องต้น

3. โรคชิคุนกุนยา

3.1. ลักษณะ

3.1.1. เกิดจากเชื้อไวรัส

3.1.2. พบในแหล่งที่มีน้ำขังหรือช่วงฤดูฝน

3.2. อาการ

3.2.1. ไข้ขึ้นสูง

3.2.2. ปวดกระดูกหรือข้อ

3.2.3. ผื่นแดงขึ้นตามตัว

3.2.4. คลื่นไส้ อาเจียน

3.2.5. อ่อนเพลีย

3.3. สาเหตุที่อาจจะเป็นเป็นโรคนี้

3.3.1. โดนยุงกัด

3.3.2. เล่นน้ำตกในป่า

3.4. วินิจฉัยเบื้องต้น

4. โรคสมองอักเสบนิปาห์

4.1. ลักษณะ

4.1.1. เกิดจากเชื้อไวรัสนิปาห์

4.1.2. ติดต่อได้ทั้งสัตว์สู่คนหรือคนสู่คนเช่น สัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ

4.2. อาการ

4.2.1. มีไข้สูง

4.2.2. ปวดหัว

4.2.3. คล้ายไข้หวัด

4.2.4. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

4.3. สาเหตุที่อาจจะเป็นโรคนี้

4.3.1. เข้าไปในถ้ำ แล้วไปสัมผัสบริเวณที่ปนเปื้อนน้ำลายหรือฉี่ค้างคาว

4.3.2. รับประทานผลไม้ที่ปนเปื้อนน้ำลายหรือฉี่ค้างคาว

4.4. วินิจฉัยเบื้องต้น