บัญชี5หมวด (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บัญชี5หมวด (1) by Mind Map: บัญชี5หมวด (1)

1. เงินเบิกเกินบัญชี

1.1. เจ้าหนี้

1.1.1. ตั๋วเงินจ่าย

1.1.1.1. เงินกู้

2. สิ้นทรัพย์

2.1. ลูกหนี้

2.1.1. เงินฝากธนาคาร

2.1.1.1. เงินสด

2.1.1.1.1. เครื่องตกแต่ง

3. หนี้สิน

4. ส่วนของเจ้าของ

4.1. ทุน

4.1.1. ถอนใช้ส่วนตัว

5. ค่าใช้จ่าย

5.1. ค่าน้ำ-ค่าไฟ

5.1.1. ค่าโทรศัพท์

5.1.1.1. ค่าเช่า

5.1.1.1.1. ค่าโฆษณา

6. รายได้

6.1. รายได้ค่าบริการ

6.1.1. เงินปันผล

6.1.1.1. ดอกเบี้ยรับ