ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ Theory of Cooperative or Collaborative Learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ Theory of Cooperative or Collaborative Learning by Mind Map: ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  Theory of Cooperative or Collaborative Learning

1. ทฤษฎีการเรียนรู้

1.1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ

1.2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน

1.3. องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

1.4. ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

1.5. ประเภทของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

2. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน

2.1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

2.2. ด้านการสอน

2.3. ด้านการควบคุมกำกับและการช่วยเหลือกลุ่ม

2.4. ด้านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้

3. องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

3.1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน

3.2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด

3.3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน

3.4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มย่อย

4. ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

4.1. สมีความพยายามจะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น

4.2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น

4.3. มีสุขภาพจิตดีขึ้น

5. ประเภทของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

5.1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ

5.2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ

5.3. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร