ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ by Mind Map: ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ

1. น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย

1.1. น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้ คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

1.2. การบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการลดหรือทำลายความสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำให้หมดไป

2. แนวทางการแก้ไขมลพิษทางน้ำ

2.1. ควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งลงในแหล่งน้ำ

2.2. ลดปริมาณการใช้น้ำ

2.3. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี

2.4. สร้างจิตสำนึกของประชาชน

3. อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

3.1. เครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกะทัดรัด

3.2. เครื่องบีบอัด

3.3. ตะแกรงแยกกาก

3.4. อุปกรณ์บำบัดแยกทรายกรวด

4. เปลี่ยนแผ่น 'ซีดี' เก่าเป็นเครื่องบำบัดน้ำเสีย

4.1. นำไปเคลือบด้วยนาโนของซิงค์ออกไซด์ และติดตั้งกับเครื่องปฏิกรณ์บำบัดน้ำ โดยการหมุนของแผ่นซีดี จะช่วยให้น้ำเน่าเสีย กลายเป็นน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภคได้อีกครั้ง

5. ระบบบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

5.1. มีคุณสมบัติทางชีวภาพจากการหมักที่สามารถผลิตก๊าซมีเทนจากสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้ออกซิเจน