การสืบค้นข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสืบค้นข้อมูล by Mind Map: การสืบค้นข้อมูล

1. เครื่องมือที่ใช้สืบค้น

1.1. dlfgfjs[fp

2. ประโยชน์การสืบค้นข้อมูล

3. ประเภทการสืบค้นข้อมูล

4. ข้อดีข้อเสียของการสืบค้นข้อมูล

5. dff