โครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: โครงงานคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.1. โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

1.2. กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ

2. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.1. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

2.1.1. เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน

2.2. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)

2.2.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

2.3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

2.3.1. เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา

2.4. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

2.4.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน

2.5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

2.5.1. เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

3. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

3.1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

3.2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

3.3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน

3.4. การลงมือทำโครงงาน

3.5. การเขียนรายงาน

3.6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

4. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์

4.1. กระบวนการทำงาน

4.2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.3. การปฏิบัติงาน

4.4. การวางเเผนสรุปเเละการนำเสนอผลงาน

5. ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

5.1. ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา

5.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์

5.3. ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่

5.4. ได้พัฒนาผลงานตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง

5.5. สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิธีการพูดและการเขียน

5.6. ทำให้เกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ

5.7. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์