Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Flo by Mind Map: Flo

1. Tính chất vật lí

1.1. Chất khí, màu vàng lục

1.2. Rất độc

2. Tính chất hóa học

2.1. Tính oxi hóa mạnh

2.1.1. Tác dụng với kim loại

2.1.1.1. KL+F2 -> muối florua

2.1.1.2. KL được đẩy lên số OXH cao nhất

2.1.2. Tác dụng với hidro

2.1.2.1. H2+F2 -> 2HF

2.1.2.2. Xảy ra ngay trong bóng tối, nhiệt độ thấp và nổ mạnh

2.1.3. Tác dụng với nước

2.1.3.1. .............................

2.1.3.2. Xảy ra ngay ở nhiệt độ thường và bốc cháy

3. Trạng thái tự nhiên

3.1. Tồn tại dạng hợp chất

3.1.1. Men răng

3.1.2. Khoáng vật

3.1.2.1. Florit

3.1.2.2. Criolit

4. Điều chế

4.1. Trong công nghiệp

4.1.1. Điện phân dung dịch KF và HF

4.1.1.1. 2NaCl................................................

5. Ứng dụng

5.1. NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu răng

5.2. Dùng trong công nghiệp hạt nhân để làm giàu

5.3. Điều chế dẫn xuất flo để điều chế chất dẻo