ทฤษฎีการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการเรียนรู้ by Mind Map: ทฤษฎีการเรียนรู้

1. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2. พฤติกรรมนิยม

2.1. สิ่งเร้า+การตอบสนอง

2.2. การปฏิบัติซ้ำๆ =ความรู้ที่คงทน

2.3. วิธีการสอน

2.3.1. อธิบาย ยกตัวอย่าง

2.3.2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

2.3.3. ใช้สื่อการสอน

2.3.3.1. บทเรียนโปรแกรม

2.3.3.1.1. ผู้เรียนเรียนได้ตามความสามารถ

2.3.3.1.2. เรียงลำดับจากง่ายไปยาก

3. ปัญญานิยม

3.1. ความสนใจที่จะเรียนของผู้เรียน

3.2. วิธีการสอน

3.2.1. มีกิจกรรมที่หลากหลาย

3.2.1.1. เชื่อโยงความรู้ใหม่จากความรู้เดิม

3.2.2. จัดเรียงเนื้อหาตามธรรมชาติโครงสร้างความรู้

3.2.3. สร้างแรงจูงใจ

3.2.4. สื่อการสอน

3.2.4.1. มีความยืดหยุ่น

3.2.4.2. ตอบสนองการเรียนรู้รายบุคคล

3.2.4.3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.2.4.3.1. เนื้อหา

3.2.4.3.2. ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

3.2.4.3.3. คำถาม

4. คอนสตัคติวิสต์

4.1. การเรียนรู้ = การลงมือทำ

4.2. วิธีการสอน

4.2.1. สอนแบบโครงงานเป็นฐาน

4.2.2. สอนแบบปัญหาเป็นฐาน

4.2.3. สอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน

4.2.4. สื่อการสอน

4.2.4.1. E-Learing

4.2.4.1.1. ช่วยให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับบทเรียนมากขึ้น

4.2.5. สนับสนุนผู้เรียน

4.3. แหล่งเรียนรู้

4.3.1. ไม่จำกัดภายในห้องเรียน

4.3.2. แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ

5. คอนเนคติวิสต์

5.1. หัวใจสำคัญคือ เทคโนโลยี

5.1.1. สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

5.1.2. OER ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

5.1.2.1. เช่น Thai Mook

5.2. การเลือกใช้สื่อ+ข้อมูลสารสนเทศมาคัดกรอง