Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DIDAKTIKA by Mind Map: DIDAKTIKA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

DIDAKTIKA

2012ko urtarrilaren 30a

Didaktika

zer da?, Irakaskuntza edo irakaste-ikaste prozesuak lantzen edo aztertzen dituen hezkuntzaren zientzia, da., Teknika ezberdinen multzoa da, zeinen bidez irakaskuntza gauzatzen den.

Ingurune soziolukturala, Irakaskuntza, Ekintza intentzionala, sistematikoa, testuingurura egokituta eta konplexua., Ikaskuntza, Bi mailatan ematen da:, Jokaeran, Pentxamenduan, Ikasle eta irakasleak aktiboki zein kontzientiki aritzen dira., Ikaskuntza emateko behar dena:, Edukien inguruan ekintza intentzionala eta sistematikoa., Subjektuaren motibazioa eragiten duten pizgarriak. Motibazioa ematen ez bada ez da ikasketarik ematen., Ikasleen heldutasuna, Instrukzioa, ikaskuntza inplikatzen du, kulturaren integrazioa baina baldintza batuzen arabera:, ordena behar, estrukturazioa, funtzio mentalen perfektzionamendua, eduki eta formaren arteko ezberdintzea, Heziketa, Prozesu bat suposatzen du, formazioarena baina barneratuagoa., Informazioan zentratzen den kanpoko sostengua behar du., Instrukzioa heziketarik gabe entrenamenduan bakarrik geratuko litzateko., Hezkuntza, Educare: Hezkuntza kanpotik garatzen den elikatze prozesu modua., García Hoz: gizakiaren gaitasun espezifikoen hobekuntza intentzionala da., Dante: hezkuntzaren objetua gizakiari betikotasuna ziurtatzea da., Spencer: Hezkuntzaren funtzioa bizitza oso baterako prestatzea da.

Ikuspegiak, Kultural-arakatzailea, Kulturaren tranmisiorako eta interpretaziorako ikaste-irakaste prozesuak aztertzen ditu., Terapeutikoa, Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen irakaste-ikaste prozesuak aztertzen ditu., Teknologiko eta praktikoa, Ezagutza zientifikoa erabiltzeari dagokio., Euskarri teoriko zientifikoetan oinarritzen dira; egiaztatutako eoria edo prozesuetan., Artistikoa, Ez da programatua, berritzailea izan daiteko, prozesu erreflexiboetan oinarrituz.

Prezi

Gogoeta

2012ko otsailaen 2tik 6ra

Curriculuma

Zer da?, Ikasleek ikasten duten guztia

Iturburuak, Psikologikoa, Pedagogikoa, Soziologikoa, Epistemologikoa

Motak, Ageria, esplizituki esaten dena, idatzita dagoena, Ezkutua, aldez aurretik esplizituki planifikatu gabe ikasleen ikaskuntzan eragin erabakikorra ezartzen duten arpektu eta hezkuntza fenomenoak, Ausentea, ematen ez dena

Oinarrizko osagaiak, Zer irakatsi, Noiz irakatsi, Nola irakatsi, Zer, nola eta noiz ebaluatu

Funtzioak, Publikotasuna, Hezkuntza-sistemaren asmoak agerian jartzea, Zertarako?, Eztabaidarako eta kritikaka zabaltzeko, Kurrikulua orientatzailea, kurrikuluak praktika pedagogikoa orientatzeko gida bezala balio du., Zertarako?, Ez delako nahikoa asmoak azaltzea. praktikak jartzerakoak kontuan hartzen dituen baldintzak ere jasotzen dituelako

Modelo kurrikularrak, Akademizista humanistikoa, Teknologikoa, Kritikoa, Humanista

Islatzen den dokumentauak, Oinarrizko Curriculum Diseinua (OCD), Definizioa:, Marko orokorra da non deskrispzio eta orientazio multzo bat formulatzen den hezkuntza eskolarraren asmo eta estrategia egokienei buruz., Izaera:, Gidatzailea eta preskriptiboa., Egilea:, Hezkuntza administrazioa:, Zientzia eta Hezkunta Ministerioa (MEC), Erkidego konpetentziadunak, Baldintzatzaileak:, Hezkuntza Sistemaren ordenamendu lege eta erkidegoetakoa., Edukia, Helburu orokorrak, Etapako alor kurrikularrak, Alorretako helburu orokorrak, Orientazio didaktikoak eta ebaluatzekoak, Alorretako Eduki-blokeak, Adibidea, Ikastetxeko Proientu Curricularra (IPC), Definizioa, Ikastetxe zehatz baten baldintzatzileak kontutan hartuta, Oinarrizko Curriculuma materializatzeko hartzen diren arabakiak., Izaera, Orokorra eta Gidatzailea, Egilea, Irakasle taldea, Baldintzatzaileak, Oinarrizko Curriculum Diseinua, Ikastetxearen erralitatearen ezagutza, Edukia, Zikloetako Helburu Orokorrak, Edukien saila eta sukuentziazioa, Metodologia orioentabideak, Ezpazio eta denbora antolatzeko irizpideak, Material Didaktikoak, Ebaluazio irizpideak, Gelako programazioa, Definizioa, Heziketa ziklo bakoitzean dauden alorretako Unitate Didaktikoen multzoa, hauek ordenatuta eta suentzializatuta azaltzen direlarik., Izaera, Didaktikako-Antolatzailea. Talde jakin batean irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren planifikatzailea, Egilea, Irakasle taldea., Baldintzatzaileak, Ikasgelako programazioa, Gizabanakoen ezagutza, Edukia, Zikloko eta ikasturte bakoitzeko helburu zehatz eta espezifikoak, Ikasturte bakoitzeko edukien planifikazioa edo banaketa., Ikaskuntzaren denbora lizazioa, Ebaluazio jarduerak, Erabili behar den didaktikazko materialen antolaketa., Banakako Egokitzapen Curricularra (CEI), Definizioa, Hezkuntza behar bereziak azaltzen dituen ikaslerirentzat, ohiko curriculumean burututako banakako egokitzapena. Ikasleriaren aniztasunari erantzuna emateko aparteko neurria litzateke., Izaera, Didaktiko-Antolatzailea, Aniztasunari emandako trataera, Egilea, Irakasle-tutorea eta espezialistak, Baldintzatzaileak, Ikasgelako programazioa, Gizabanakoaren ezagutza

Prezi

2012ko otsailaren 9a

Nire ibilbidea

Errubrika

Gogoeta

2012ko otsailaren 23a

Konpetentziak oinarrizko hezkuntzan

Las competencias básicas mejoran el currículum de los centros educativos

Una competencia, La forma en la que una persona utiliza todos sus recursos para resolver una tarea y un contexto determinado., El conjunto de conocimientos, valores, actitudes, saberes…

Competencias basicas, Cuando una persona utiliza adecuada mente todos sus recursos para construir su proyecto de vida y la sociedad en la que vive., Ocho competencias, se pueden ebaluar

2012ko otsailaren 27tik martsoaren 15ra

Programazioa

2012ko otsailaren 27a, Sarrera, Programazioaren kokapena, Kanpo testuingurua, Azkoitian ikastetxea, Familien maila sozio-ekonomiko ertaina, Herrian polikiroldegia, zinea, frontoiak, parkeak, liburutegiak..., Barne testuingurua

2012ko martxoaren 12a, Konpetentziak, Zientzia, teknologia eta osasun kulturako gaitasuna, Ikasten ikasteko gaitasuna, Matematikarako gaitasuna, Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna, Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, Helburuak, Orokorrak eta didaktikoak, esperientzia eremu bakoitzetik zenbait helburu

2012ko martxoaren 8a, Ebaluazio irizpideak, Gero eta gaitasun handiagoa du bere gorputzeko eta besteeneko atalak ezagutzeko, izendatzeko eta kokatzeko., Identifikatzen eta bereizten ditu ingurunean dauden objektu fisikoen zenbait ezaugarri eta berezitasun., Komunikazio-egoeretan gero eta aldi luzeagoetan arretari eusten dio., Edukiak, esperientzia eremu bakoitzekio bloke bakoitzetik zenbait eduki

2012ko martxoaren 1a, Metodologia, Printzipioak, Berritze Nagusiak gaitasunen garapenerako aipatutako estrategia metodologikoetako batzuk ditu irizpide gisa, metodologia aktiboa, konstruktibista eta motibatzailea, Ikas-jardueren oinarriak eta ezaugarriak, ikaskuntza esanguratsuan oinarritzen , gizakion ikaste prozesu berezkoa da, garrantzi handia emango zaio ikasleen parte hartzeari, Taldekatzeko moduak eta antolatzeko irizpideak, geienetan talde osoarekin, batzutan bakarkako jolasak, Jarduera motak, eskakizun-maila handiko jarduerak eta espontaneotasun bizikoak orekatuz., Espazioen erabilera, txokoen bidez antolatua, Baliabideak, Bideoak,irakurketa-liburuak , kolore ezberdinetako errotulagailuak, arkatzezko pinturak, paperak, txoko ezberdinetako material guztia …, Aniztasuna, Bi ikasle berdin ez daudela onartzea, Ikasleen ezaugarriak kontuan harturik; metodologian aldaketak egon daitezke, denbora eta espaoa aldagarriak izango dira., Ikasleen ezaugarri zehatzak, Tarik, marrokiarra: 4 urterekin heldu zen Euskal Herrira eta oraindik euskara ez du menperatzen. Zailtasun ugari ditu adierazteko eta ulertzeko orduan., Sasha, errusiarra: 3 urte zituela iritsi zen Euskal Herrira. Eskolan bi urte daramatzan arren euskararekin zailtasun ugari ditu hitz egiterako orduan ulermena ondo menperatzen duen arren., Mikel: jarduera ezberdinak burutzeko zailtasunak izaten ditu eta denbora gehiago behar izaten du gauzak barneratzeko., Amaia: “r” esateko zailtasunak ditu. Ez ditu “r” bakarra eta bikoitza bereizten hitz egiteko eta irakurtzeko orduan., Nora: gaitasun handiko neska da. Ikaragarriko erraztasuna du edozein egoeratan edukiak bereganatzeko.

2012ko martxoaren 15a, Unitate didaktikoak, "Besteak entzuten dakit", Helburu didaktikoak, Edukiak, Ebaluazio adierazleak

2012ko martxoaren 19tik apirilaren 19ra

Unitate Didaktikoa

2012ko martxoaren 19a, Sarrera, “Udazkena ezagutzen”, irailaren 28tik urriaren 11ra, Justifikazioa: umeek urtaro bakoitza justifikatzea garrantzitsua, udazkena azaltzeko unitate didaktiko hau erabiliko dugu., 5 urteko haurrentzat zuzendua eta haur hauen zenbait ezaugarri kontuan hatu beharko dira, Astean lau saio, hiru astetan zehar

2012ko martxoaren 22a, Metodologia, Programazioan zehaztutako printzipio metodologikoetan oinarrituko da, aktiboa, konstruktibista eta motibatzailea, Behaketa fasea, Bi azterketa, zuzenekoa, zeharkakoa, Asoziazio fasean, haurrak aztertu, erlazionatu eta sistematizatu egiten du behatutako errealitatea, asoziazio ezberdinak landu daitzezke, Espaziala, denborazkoa, Kausazkoak, Erabilgarritasuna eta lana, Etikoa, morala eta soziala, Adierazpen fasea, ikasitakoa adierazteko aukera, Espazioaren antolaketa, talde bakoitza mahai baten inguruan eta mahaiak gela osoan sakabanaturik, Ikasleen taldekatzea, jardueraren araberakoa, Taldetan lan egiterakoan, taldeak 4-5 ikaslekoak izango dira., Denboraren antolaketa, Hiru astetan zehar, 4 ordu astero, Baliabideak, Giza baliabideei dagokienez; irakaslearekin nahikoa izango da., Materiala: argazkiak udazkeneko material edota janari ezberdinak, udazkenaren ezaugarriak azaltzen dituen bideo bat., Jarduerak, Bideoa, Udazkene-ko elementu-en hiztegia lantzea, Udazkene-ko hostoak eta fruituak ezagutzea, Arratsalde batean herrira atera eta behatu (hostoak lurrean, lorerik ez, Eguraldia aztertzea, Gelaren apainketa, Urtaroen ezberdinta-sunak bereiztea, Mendira irteera, Aniztasunari arreta, Tarik, marrokiarra: 4 urterekin heldu zen Euskal Herrira eta oraindik euskara ez du menperatzen. Zailtasun ugari ditu adierazteko eta ulertzeko orduan., Sasha, errusiarra: 3 urte zituela iritsi zen Euskal Herrira. Eskolan bi urte daramatzan arren, euskararekin zailtasun ugari ditu hitz egiterako orduan ulermena ondo menperatzen duen arren., Mikel: jarduera ezberdinak burutzeko zailtasunak izaten ditu eta denbora gehiago behar izaten du gauzak barneratzeko., Amaia: “r” esateko zailtasunak ditu. Ez ditu “r” bakarra eta bikoitza bereizten hitz egiteko eta irakurtzeko orduan, Nora: gaitasun handiko neska da. Ikaragarriko erraztasuna du edozein egoeratan edukiak bereganatzeko.

2012ko apirilaren 2a, Konpetentziak, landuko ditugun konpetentziak, • Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna., • Ikasten ikasteko gaitasuna., • Hizkuntzako komunikaziorako gaitasuna., • Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna., • Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna., Helburuak, Helburu orokorrak, Esperientzia Eremu bakoitzean zehaztutako Helburu Orokorretatik abiatuz, Unitate Didaktiko honek landuko dituenak, Helburu didaktikoak, Unitate didaktiko honetan landuko diren helburu didaktikoak ondorengoak izango dira, eta zerikusia izango dute helburu orokorrekin, ebaluazio irizpideekin eta edukiekin, Ebaluazio irizpideak, Adierazleak, - Bereizten eta identifikatzen ditu udazkeneko ezaugarriak, gainerako urtaroen ezaugarrietatik., - Udazkenean jaten diren fruituak ezagutzen ditu., Prozedurak, informazio ezberdina bildu beharko dugu unitate didaktiko honetan ikasleen ebaluazioa burutzeko, prozedura ezberdinak erabiliz, momentuari dagokionez, hasierako ebaluazioa abiapuntutzat eta emango den ebaluazioa jarraitua izango da., moduari dagokionez, nola aurreratu den zehaztuko da, irakasleak errubrika eta behaketa pista batzuen bidez adieraziko du zer den bikainena eta zer desegokiena, Instrumentuak, ikasleen garapena ebaluatzeko, adina kontuan hartzea ere garrantzitsua, Behaketa eta egunerokoa, Guraso eta familiarekin elkarrizketak

2012ko martxoaren 26a, Edukiak, Kontzeptuzkoak, - Ingurune naturaleko fenomenoak: hotza, euria, ekaitza, haizea., Prozesurazkoak, - Objektuen arteko antzekotasunak eta aldeak hautematea., Jarrerazkoak, - Naturarekin harremanean dauden jarduerak egiteko interesa izatea.

2012ko apirilaren 16a, Jarduerak, 1. saioa, Bideoa, Bideoa ikusi eta guztien artean bideoari buruz hitz egin, 2. saioa, Udazkeneko elementuen hiztegia lantzea, Lehendabizi irudi bat erakutsi eta ondoren, zer hitz den esan eta ondoren Irudi bakoitza dagokion izenarekin lotzea., 3. eta 4. saioa, Udazkeneko hostoak eta fruituak ezagutzea, hosto eta fruitu desberdinak ezagutzen hastea, hosto eta fruitu guztien sailkapena eta bukatzeko murala egitea, 5. eta 6. saioak, Arratsalde batean herrira atera eta behatu, herriko ingurunea aztertzea eta ikusitakoa eta ikasitakoa praktikara eraman, 7. saioa, Eguraldia aztertzea, Eguneko eguraldia marraztu eta elkarjartzea, 8. eta 9. saioak, Gela apainketa, Apaingarriak prestatu eta gela apaindu, 10. saioa, Urtaro ezberdinak bereiztea, urtaroen ezberdintasunak bereiztea, 11. eta 12. saioak, Mendira irteera, mendira irteera eta ondoren ikusitakoa eta ikasitakoa praktikara eraman

2012ko apirilaren 19a, Gogoeta