Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KONSEP by Mind Map: KONSEP

1. cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang murid dalam pembelajaran

2. PENGUKURAN

2.1. DEFINISI

2.1.1. proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik tentang pencapaian individu

2.2. TUJUAN

2.2.1. untuk membuat pengelasan melalui pencapaian murid

2.2.2. membolehkan guru membuat perbandingan dan analisis

2.3. FOKUS

2.3.1. berdasarkan peringkat pembelajaran

2.4. KAEDAH

2.4.1. kaedah kuantitatif seperti kiraan angka, graf dan etc.

2.5. FUNGSI

2.5.1. memudahkan proses pengelasan murid mengikut akademik dilakukan

2.6. KEPUTUSAN

2.6.1. pencapaian murid dalam bentuk kuantitatif (gred dan etc)

3. PENILAIAN

3.1. DEFINISI

3.1.1. satu proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan berkenaan dengan kemajuan, perkembangan, penguasaan dan pemcapaian murid dalam pembelajaran.

3.1.2. proses memberikan deskripsi secara kuantitatif atau kualititatif terhadap sesuatu perkara atau data berdasarkan sistem nilai yang sedia wujud.

3.2. TUJUAN

3.2.1. untuk menilai kefahaman pelajar terhadap sesuatu isi pembelajaran

3.2.2. membolehkan ibu bapa mengetahui pencapaian anak-anak dalam pembelajaran

3.3. FOKUS

3.3.1. berorientasikan produk atau hasil mengenai apa yang dipelajari

3.4. KAEDAH

3.4.1. pelbagai kaedah kuantitatif dan huraian kualitatif

3.4.2. penilaian secara formatif dan sumatif

3.5. FUNGSI

3.5.1. menambah baik kurikulum dan cara pengajaran

3.5.2. memudahkan guru membuat ramalan pencapaian akademik murid

3.6. KEPUTUSAN

3.6.1. penghakiman untuk mencapai gred dan skor keseluruhan

4. PENGUJIAN

4.1. DEFINISI

4.2. TUJUAN

4.2.1. menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran

4.3. FOKUS

4.3.1. terhad kepada satu kemahiran atau unit pembelajaran sahaja

4.4. KAEDAH

4.4.1. kaedah kuantitatif atau kualitatif seperti pemerhatian, soalan ujian dan etc.

4.5. FUNGSI

4.5.1. untuk menentukan tahap pengetahuan sedia ada murid

4.5.2. menentukan penguasaan murid selepas pembelajaran

4.6. KEPUTUSAN

4.6.1. pemerolehan tahap pencapaian atau penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran atau pembelajaran secara spesifik

5. PENTAKSIRAN

5.1. DEFINISI

5.1.1. satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

5.1.2. satu proses yang berterusan untuk mendapatkan maklumat, menginterpretasikan maklumat, merekod dan melaporkan prestasi murid.

5.2. TUJUAN

5.2.1. memperoleh dan memberi maklumat yang berterusan dalam menambah baik pembelajaran

5.3. FOKUS

5.3.1. berdasarkan proses sepanjang pembelajaran

5.4. KAEDAH

5.4.1. kaedah kuantitatif dan huraian kualitatif (pemerhatian etc.)

5.5. FUNGSI

5.5.1. mengesan kelemahan PdP

5.5.2. menambah baik kekuarangan dalam PdP

5.6. KEPUTUSAN

5.6.1. pengenalpastian aspek-aspek pembelajaran yang perlu ditambah baik

6. Penilaian = Pengujian + Pengukuran

6.1. PENTAKSIRAN = PENILAIAN + PENGUKURAN