ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

1. ความหมาย

1.1. คำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ กฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมความประพฤติบคคลในสังคมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องโทษ

2. ลักษณะของกฎหมาย

2.1. คำสั่งหรือข้อบังคับ

2.2. สภาพบังคับ

2.3. บังคับใช้จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

2.4. ใช้บังคับโดยทั่วไป

2.5. รัฏฐาธิปัตย์

3. บทลงโทษ

3.1. ทางอาญา

3.1.1. ประหารชีวิต

3.1.2. จำคุก

3.1.3. กักขัง

3.1.4. ปรับ

3.1.5. ริบทรัพย์สิน

3.2. ทางแพ่ง

3.2.1. ชดใช้ค่าเสียหาย

3.2.2. ค่าสินไหม

3.2.3. ราชกิจจานุเบกษา

4. ประเภทของกฎหมาย

4.1. กฎหมายเอกชน Private Law > ระหว่าง ปชช กับ ปชช เช่นค้ำประกันเงินกู้

4.2. กฎหมายมหาชน Public Law > ระหว่างรัฐ กับ ปชช เช่นตำรวจไม่รับแจ้งความ

4.3. กฎหมายระหว่างประเทศ International Law > ระว่างรัฐกับรัฐเช่นเขาประวิหารเขมรกับไทย

5. ระบบกฎหมาย

5.1. ลายลักษณ์อักษร

5.2. ไม่เป็นตามลายลักษณ์อักษร

6. การบริหารราขการแผ่นดินในไทย

6.1. ฝ่ายตุลาการ

6.2. ฝ่ายนิติบัญญัติ

6.3. ฝ่ายบริหาร

7. ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย

7.1. 1. รัฐธรรมนูญ

7.2. 2. พระราชบัญญํติประกอบรัฐธนนมนูญ

7.3. 3. พระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ. )

7.4. 4. พระราชกำหนด ( พ.ร.ก. )

7.5. 5. พระราชกฤษฎีกา ( พ.ร.ฎ. )

7.6. 6. กฎกระทรวง

7.7. 7. ข้อบัญญัติท้องถิ่น

8. การดำเนินกระบวนการพิจารณา

8.1. ศาลยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ศาลชั้นต้น(มีอำนาจชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและอาญา) , ศาลอุธรณ์(พิพากษาบรรดาคดีของศาลชั้นต้นตามบัญญัติ มีอำนาจพิพากษายืนตาม แก้ไข กลับ หรือยกเลิกพิพากษาชั้นต้นที่พิพากษาลงโทษประหารหรือจำคุกตลอดชีวิต) และศาลฎีกา(วินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุธรณ์)