Индивидуално развитие

Индивидуално развитие, Метаморфоза

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Индивидуално развитие by Mind Map: Индивидуално развитие

1. Същност и периоди

1.1. Преминава през последователност от необратими процеси, свързани с качествени и количествени изменения

1.2. Два периода - ембрионален (зародишен) и постенбрионален (следзародишен)

2. Определение - Съвкупност от всички процеси, които се осъществяват в организма от зараждането му до неговата смърт

3. Ембрионален период

3.1. Започва с образуването на зигота и завършва с излюпването на яйцето или с раждането.

3.2. Клетките непрекъснато увеличават броя си и едновременно с това се диференцират.

3.3. Три последователни стадия: Сегментация, Гаструлация, Органогенеза

3.3.1. Сегментация

3.3.1.1. В резултат на няколко бързо следващи едно след друго деления зиготата се надробява, в резултат се получава многоклетъчен зародиш.

3.3.1.2. Осъществява се само репликация на ДНК, затова многоклетъчния зародиш не променя размерите си.

3.3.1.3. Броя на клетките нараства, а размерът им намалява.

3.3.1.4. Клетки, наречени бластомери, се подреждат в един слой и образуват зародиш, наречен бластула.

3.3.1.4.1. При някои животни бластулата е с формата на мехурче, което загражда кухина, изпълнена с течност - бластоцел.

3.3.2. Гаструлация

3.3.2.1. Усилен разтеж и делене на клетките и обособяването на зародишните пластове.

3.3.2.2. Започва клетъчното диференциране, което води до обособяването на различни клетъчни типове.

3.3.2.3. Извършва се чрез вгъване на част от стената на бластулата, поради което зародишът наподобява гърне - гаструла.

3.3.2.4. Първоначално се образува двойна гаструла, съставена от външен пласт - ектодерма и вътрешен пласт - ендодерма.

3.3.2.4.1. Празнината, която се загражда от ендодермата, се нарича първично черво (гастроцел) , а образуваният отвор - първична уста.

3.3.2.5. Мезодерма - трети зародишен пласт, образуван чрез преминаване на екто- или ендодермални клетки между двата зародишни пласта (при всички останали животни, освен мешестите)

3.3.3. Органогенеза

3.3.3.1. Образуват се тъканите и органите

3.3.3.2. При гръбначните животниот зародишните пластове се образуват едни и същи органи

4. Постембрионален период

4.1. Продължаяват процесите растеж и развитие

4.1.1. Разтеж

4.1.1.1. При мекотели, риби, влечуги е неограничен и продължава до смъртта

4.1.1.2. При птици и бозайници растежът спира на определена възраст

4.1.2. Развитие

4.1.2.1. Осъществява се съгласно генетична програма и се регулира чрез хормони

4.1.2.2. При човека регулацията се осъществява от хормони на хипофизната, щитовидната, надбъбречните и половите жлези.

5. Пряко и непряко развитие

5.1. Пряко

5.1.1. При него образуването на органите е почти напъно завършено в края на ембрионалния период

5.1.2. Новородените / новоизлюпените, макар и с малки размери преличат на възрастните

5.1.3. Най-значително развитие претърпява половата систама

5.1.4. При човека се изменят и пропорциите на тялото

5.2. Непряко

5.2.1. От яйцето се излюпва ларва, която се различава по устройство и начин на живот от възрастния индивид.

5.2.2. Превръщането на ларвата във възрастен организъм се нарича метаморфоза.

5.2.2.1. Пълна метаморфоза

5.2.2.1.1. Ларвата се превръща в какавида, от която излиза имаго. (Повечето насекоми - бълхи, мухи, пеперуди и др.)

5.2.2.2. Непълна метаморфоза

5.2.2.2.1. Първи случай - ларвата се превръща направо в имаго ( хлебарки, въшки, дървеници)

5.2.2.2.2. Втори случай - преди да се превърне в имаго, ларвата преминава през стадий нимфа