Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EL BAPTISME by Mind Map: EL BAPTISME

1. EL baptisme es el sagrament en el qual reps la gracia de DEÚ i t'obre les portes del cel.És la porta dels altres sagraments i nomes es pot rebre una vegada. El Baptisme és el primer dels set sagraments de l’Església, ja que pel Baptisme entrem en la vida nova dels fills de Déu en el si de l’Església. El cristià queda més unit a Jesús. Finalment, el Baptisme és el sagrament pel qual es fa present el testimoni de la fe, que es va transmetent de generació en generació, és a dir, l’evangelització, l’anunci de la Bona nova i el nostre arrelament de la fe en el Déu Trinitat: Pare, Fill i Esperit Sant, fe en la qual som batejats.

2. El signe sacramental del baptisme en materia es l'aigua natural ja que cuan et batejen el sacerdot tira el aigua al cap de

3. EFECTES DEL BAPTISME:La justificació, la Gracia Sacramental, la impresió de caràcter a l'ànima, la remisió de les penes.

4. Crist va instituir el Baptisme