บทที่ 1 เเนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 1 เเนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: บทที่ 1  เเนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1. สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Information) คือ การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางด้านสารสนเทศเเละ ความรู้ทางด้านการพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาล การบริการสุขภาพ เเละการบริหารการพยาบาล

2. เเนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

2.1. 1. เเนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ เทอร์เลย์ (Turley,1996)

2.2. 2.เเนวคิดเชิงกระบวนการ (Grave&Concoran,1989) สารสนเทศทางการพยาบาล

3. ประโยชน์ : สารสนเทศทางการพยาบาล

3.1. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

3.2. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.3. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพ

3.4. ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทาการพยาบาล

4. รูปเเบบสารสนเทศทางการพยาบาล

4.1. 1.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วย/ญาติ มารับบริการ

4.2. 2.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

5. เเนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพยาบาล

5.1. 1.งานบริหารสุขภาพ

5.2. 2.การบริหารจัดการทางการพยาบาล

5.3. 3.งานวิจัยทางการพยาบาล

6. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

6.1. งานปฏิบัติทางการพยาบาล

6.2. งานบริหารทางการพยาบาล

6.3. งานวิจัยทางการพยาบาล

6.4. งานการศึกษาทางการพยาบาล