แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1.1. งานปฎิบัติทางการพยาบาล

1.2. งานบริหารทางการพยาบาล

1.3. งานวิจัยทางการพยาบาล

1.4. งานการศึกษาทางการพยาบาล

2. ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์.

2.1. 1.ข้อมูลคือข้อมูลดิบที่ไม่ผ่านการแปรความหมาย

2.2. 2.ข้อมูลที่ผ่านการแปรความหมาย จัดกลุ่มแล้ว เรียกว่าสารสนเทศ

2.3. 3.ข้อมูลที่ได้ถูกสังเคราะห์ เพื่อหารูปแบบและระบุความสำคัญของข้อมูลที่ได้มาเป็นความรู้

3. ความหมายและความสำคัญ

3.1. สารสนเทศทางการพยาบาลหมายถึง การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางสารสนเทศและความรู้ทางด้านการพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติการพยาบาล

4. ประโยชน์สารสนเทศทางการพยาบาล

4.1. - เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

4.2. - พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

4.3. - ช่วยในการจัดนโยบายในการบริการ สุขภาพ

4.4. - ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

5. ผลกระทบ

5.1. ฝ่ายบริหาร สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น การตัดสินใจได้ดีขึ้น

5.2. ฝ่ายปฎิบัติงาน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ทำงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว

5.3. ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่ถูกต้อง มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว