Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สมศักดิ์ by Mind Map: สมศักดิ์

1. ข้อมูลการตัดสินใจของครอบครัว

1.1. ไม่กล้าเผชิญปัญหา ถ้ารู้ว่าคนอื่นรู้ความจริง

1.2. กลัวทำให้ครอบครัวผิดหวัง ถ้ารู้ความจริง

1.3. กลัวแฟนรับไม่ได้ เมื่อรู้ว่าตนเองติดเชื้อ

2. ความสัมพันธ์

2.1. ครอบครัว

2.1.1. เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว

2.1.2. เป็นความคาดหวังของครอบครัว

2.1.3. ครอบครัวหวังอยากให้เป็นเสาหลักของครอบครัว

2.1.4. คลุมถุงชน ต้องการให้สมศักดิ์แต่งงานกับหญิงที่ตนต้องการ

2.2. แฟน

2.2.1. เชื่อว่าการติดยาเสพติดรักษาหายได้

2.2.2. ไม่ทราบว่าแฟนติดเชื้อHIV

2.3. พยาบาล

2.3.1. เชื่อว่าเชื้อHIVร้ายแรง รักษาไม่หายขาด

2.3.2. มีความเป็นห่วงเพื่อน แต่บอกไม่ได้ เพราะผิดหลักจริยธรรม

3. ข้อมูลทั่วไป

3.1. ลักษณะนิสัย

3.1.1. ขยันเรียน

3.1.2. เอาใจเก่ง

3.1.3. ไม่มีเกราะกำบัง

3.1.4. เป็นคนอารมณ์ร้อน

3.2. ข้อมูลส่วนตัว

3.2.1. ปัจจุบันอายุ 32ปี

3.2.2. ศาสนาอิสลาม

3.2.3. อาชีพค้าขาย

3.2.4. การศึกษาจบปริญญาตรี

3.2.5. สถานภาพโสด

3.3. ด้านการใช้ยา

3.3.1. เริ่มใช้ยาอายุ18ปี

3.3.2. หยุดเสพหลังจากจบ ม.6และกลับมาเสพใหม่หลังจากจบปริญญาตรี

3.3.3. หลังจากนั้น2ปี ใช้ยาผ่านการฉีดเข้าเส้นเลือดโดยใช้เข็มร่วมกัน

4. ติดเชื้อ HIV

4.1. ติดเชื้อHIVจากการใช้เข็มร่วมกัน

4.2. 5ปี หลังจากฉีดเข้าเส้นเลือด มีอาการต่อมน้ำเหลืองโต เป็นฝี และมีไข้ เมื่อได้รับการตรวจจึงตรวจพบ HIV

4.3. รักษาด้วยยาต้านเชื้อ HIV เป็นระยะ 3ปี

4.4. ไม่ได้บอกใคร

5. การบำบัดผู้ป่วยนอก

5.1. การบำบัดผู้ป่วยนอก ในเวลาประมาณ3ปี