บทที่1 แนวคิดระบบสารสนเทศ ทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่1 แนวคิดระบบสารสนเทศ ทางการพยาบาล by Mind Map: บทที่1 แนวคิดระบบสารสนเทศ           ทางการพยาบาล

1. 👉เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล 👉พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 👉ช่วยในการจัดทำนโยบายให้การบริการสุขภาพให้มีความเหมาะสม 👉ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

2. ความสำคัญ

2.1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยจัดการ ข้อมูลสื่อสารหรือดัดแปลงข้อมูลทางการพยาบาล เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บ วิเคราะห์และนำไปใช้

3. ความหมาย

3.1. Nursing Inflamation คือการใช้ความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ความรู้ทาง ด้านการพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาล

4. แนวคิดสารสนเทศ ทางการพยาบาล

4.1. 1.แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ เทอร์เลย์ ประกอบด้วยศาสตร์4ด้านคือ 👉พยาบาลศาสตร์ 👉วิทยาศาสตร์ 👉สารสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์ 👉ศาสตร์ความรู้ในสหสาขาสุขภาพ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา

4.2. 2.แนวคิดเชิงกระบวนการสารสนเทศทางการพยาบาล คือ การผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์สารสนเทศ และการพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยออกแบบกระบวนการจัดการข้อมูล

5. ข้อมูลทางการพยาบาล

5.1. 1. ข้อมูล (Data) คือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการแปลความหมาย 2.ข้อมูลที่ผ่านการแปลความหมาย จัดกลุ่มแล้ว เรียกว่า สารสนเทศ ( Inflomation ) 3.ข้อมูลที่ถูกสังเคราะห์ เพื่อหารูปแบบ และระบุความสำคัญของข้อมูลที่ได้มาเป็น ความรู้ (Knowledge)

6. ประโยชน์ของสารสนเทศ

7. รูปแบบสารสนเทศทางการพยาบาล

7.1. 1.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วย/ญาติ มารับบริการ 2.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

8. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล Nursing inflomation system

8.1. 1.งานปฏิบัติทางการพยาบาล 2.งานบริหารทางการพยาบาล 3.งานวิจัยทางการพยาบาล 4.งานการศึกษาทางการพยาบาล