บทที่1แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่1แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: บทที่1แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

1. ความหมาย

1.1. การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และทางด้านการพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการปฏบัติงาน

2. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

2.1. 1แนวคิดตามองค์ประกอบของศาตร์เทอร์เลย์ ประกอบด้วย 4ด้านคือ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ ศาสตร์ความรู้ในสหสาขา

2.1.1. 2แน

2.2. 2.แนวคิดเชิงกระบวนการ คือการผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์สารสนเทศและการพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยออกแบบกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศและความรู้

3. ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

3.1. 1. “ข้อมูล” ข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการแปลความหมาย

3.2. 2.ข้อมูลที่ผ่านการแปลความหมายจัดกลุ่มแล้ว เรียกว่า “สารสนเทศ”

3.3. 3.ข้อมูลที่ได้ถูกสังเคราะห์ เพื่อหารูปแบบและระบุความสำคัญของข้อมูลที่ได้มาเป็น “ความรู้”

4. ประโยชน์

4.1. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล ประหยัดเวลา และงบประมาณ

4.2. พัฒนาองค์ความรู้ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ สร้างแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน

4.3. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพ ระบุขั้นตอนการให้การพยาบาล เช่นหัตถการต่างๆ

5. รูปแบบสารสนเทศ

5.1. 1.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรงเมื่อผู้ป่วย/ญาติมารับบริการ เช่นประวัติผู้ป่วย เวชระเบียน

5.2. 2.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม ระบบปัญญาเทียม เช่นโปรแกรมช่วยสอนให้ความรู้ หรือสาระเกี่ยวกับสุขภาพ

6. ระบบข้อมูลทางการพยาบาล

6.1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ

6.2. เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนในการให้การพยาบาล

6.3. เพื่อนำข้อมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

6.4. เป็นการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆและมีการนำข้อมูลกลับมาใช้เป็นระยะๆ

7. แนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพยาบาล

7.1. 1.งานบริการสุขภาพ เช่น บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

7.2. 2.การบริหารจัดการทางการพยาบาล

7.2.1. ระดับปฏิบัติการ ชื่อ จำนวนผู้ป่วย เตียง โรค อาการ แผนการรักษา ผลการรักษา

7.2.2. บริหารจัดการระดับต้น จำนวนผู้ป่วยที่รับผิดชอบ จำนวนพยาบาล จำนวนผู้ช่วย

7.2.3. บริหารงานระดับกลาง (หัวหน้าตึก/หัวหน้าแผนก)

7.2.4. บริหารระดับสูง (หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล) จำนวนผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาล

8. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

8.1. งานปฏิบัติทางการพยาบาล

8.2. งานบริหารทางการพยาบาล

8.3. งานวิจัยทางการพยาบาล

8.4. งานการศึกษาทางการพยาบาล

9. ผลกระทบของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

9.1. สารมารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ได้พัฒนาความรู้ ทำงานสะดวกรวดเร็ว ได้รับบริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว