บทที่ 1 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 1 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: บทที่ 1 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1. ผลกระทบของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

1.1. ฝ่ายบริหาร สามารถจัดการได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น มีการตัดสินใจได้ดีขึ้น

1.2. ฝ่ายปฏิบัติงาน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

1.3. ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่ถูกต้องมีคุณภาพ

1.4. ต่อองค์กร บริหารจัดการมีประสิทธิภาพวิชาชีพได้รับการพัฒนา

1.5. ต่อภาพลักษณ์ ภาพหลักวิชาชีพเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

1.5.1. งาน : ผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพทัดเทียม

1.5.2. คน : เกิดการศึกษา มีความรู้ ทำงานได้ปริมาณมากขึ้น

1.5.3. องค์กรถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

1.5.4. องค์การสามารถจูงใจบุคลากรพยาบาลให้อยู่ในวิชาชีพและสถาบันได้

2. แนวคิดสารสนเทศด้านการพยาบาล

2.1. 1. แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ ประกอบด้วย

2.1.1. 1. ด้านพยาบาลศาสตร์

2.1.2. 2. ด้านวิทยาศาสตร์

2.1.3. 3. ด้านสาระสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์

2.1.4. 4. ศาสตร์ความรู้ในสหสาขาสุขภาพ

2.2. 2. แนวคิดเชิงกระบวนการสาระสนเทศทางการพยาบาล

2.2.1. คือ การผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์สาระสนเทศและการพยาบาลเข้าด้วยกันเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติและการให้บริการทางการพยาบาล

3. รูปแบบสารสนเทศทางการพยาบาล

3.1. สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรงเมื่อผู้ป่วย/ญาติมารับบริการ

3.2. สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

4. ระบบข้อมูลทางการพยาบาล

4.1. เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนในการให้การพยาบาล

4.2. เมื่อพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วย

4.3. เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา

4.4. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆและนำข้อมูลกลับมาใช้เป็นระยะๆ

5. ความหมาย

5.1. การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติด้านการพยาบาล การบริหารการพยาบาล

6. ประโยชน์สารสนเทศทางการพยาบาล

6.1. เพิ่มศักยภาพทางกรพยาบาล

6.2. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

6.3. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ

6.4. ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล