Mang máy tính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mang máy tính by Mind Map: Mang máy tính

1. Khái niệm

1.1. Là một tập hợp các máy tính được nói với nhau bởi đường truyền để trao đổi thông tin qua lại.

2. Phân loại

2.1. Theo khoảng cách địa lý

2.1.1. Mạng cục bộ

2.1.2. Mạng diện rộng

2.1.3. Mạng đô thị

2.1.4. Mạng toàn cầu

2.2. Theo chức năng

2.2.1. Mạng khách chủ (Client-Server)

2.2.2. Mạng ngang hàng

3. Phân biệt giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng

3.1. Giống nhau: chức năng chủ yêu là truyền tải và trao đổi thông tin

3.2. Khác nhau: - Mạng cục bộ phạm vi nhỏ -Mạng diện rộng phạm vi lớn

4. Lợi ích và rủi ro khi sử dụng

4.1. Lợi ích

4.1.1. Trao đổi thông tin nhanh chóng

4.1.2. Nâng cao mức độ tin cậy và bảo mật thông tin

4.1.3. Tiết kiệm chi phí, thời gian

4.2. Rủi ro

4.2.1. Máy tính có thể bị nhiễm virus

4.2.2. Nguy cơ bị rò rỉ thông tin

4.2.3. Lừa đảo qua mạng

5. Internet là gì??

5.1. Là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

5.2. Word wide web