Уул уурхайн Алба 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Уул уурхайн Алба 2020 by Mind Map: Уул уурхайн Алба 2020

1. Уурхайд байх ёстой бичиг баримтын бүрдэл

1.1. Балган

1.1.1. Ерөнхий үнэлгээ

1.1.1.1. Нарийвчилсан үнэлгээ

1.1.1.1.1. Барьцаа хөрөнгө

1.1.1.1.2. БО менежментийн төлөвлөгөө

1.1.1.2. Боломжит усны нөөцын дүгнэлт

1.1.2. Геотехникийн судалгаа

1.1.3. Аваарь устгах төлөвлөгөө

1.1.4. Уулын ажлын төлөвлөгөө

1.1.5. ТЭЗҮ

1.1.6. Усны барилга байгууламж төсөл

1.1.6.1. Усны дүгнэлт

1.1.6.1.1. Усны гэрээ

1.1.7. Нийгмийн хариуцлагын гэрээ

1.1.8. Газрын гэрээ

1.1.9. Хог хаягдлын гэрээ

1.1.10. Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн гэрээ

1.1.11. Уурхай хүлээн авах комисс ажилуулах

1.1.11.1. Хүсэлт өгөх

1.1.12. Шав тэмдэг суулгасан акт

1.1.13. Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгаа

1.2. Заамар

1.2.1. Геотехникийн судалгаа

1.2.2. Аваарь устгах төлөвлөгөө

1.2.3. Уулын ажлын төлөвлөгөө

1.2.4. Уулын ажлын тайлан

1.2.5. Нөхөн

1.2.6. БО менежментийн тайлан

1.2.6.1. Нөхөн сэргээлт хүлээлгэн өгсөн акт

1.2.6.2. БО менежментийн биелэлт дүгнэсэн акт

1.2.7. сорьцын тайлан

1.2.8. Усны барилга байгууламж төсөл

1.2.9. БО менежментийн төлөвлөгөө

1.2.10. Усны барилга байгууламж төсөл

1.2.10.1. Усны дүгнэлт

1.2.10.1.1. Усны гэрээ

1.2.11. Нийгмийн хариуцлагын гэрээ

1.2.12. Газрын гэрээ

1.2.13. Хог хаягдлын гэрээ

1.2.14. Цахилгааны гэрээ хийх

1.2.14.1. Цахилгааны захиалга сар бүр тодотгох

1.3. Полигон

1.3.1. Ерөнхий үнэлгээ

1.3.1.1. Нарийвчилсан үнэлгээ

1.3.1.1.1. Барьцаа хөрөнгө

1.3.1.1.2. БО менежментийн төлөвлөгөө

1.3.2. Аваарь устгах төлөвлөгөө

1.3.3. Уулын ажлын төлөвлөгөө

1.3.4. Уулын ажлын тайлан

1.3.5. ТЭЗҮ

1.3.6. Усны барилга байгууламж төсөл

1.3.6.1. Усны дүгнэлт

1.3.6.1.1. Усны гэрээ

1.3.7. Нийгмийн хариуцлагын гэрээ

1.3.8. Газрын гэрээ

1.3.9. Хог хаягдлын гэрээ

1.3.10. Уурхай хүлээн авах комисс ажилуулах

1.3.10.1. Хүсэлт өгөх

1.3.11. Шав тэмдэг суулгасан акт

1.3.11.1. Шав тэмдэг суулгасан акт

1.4. Гурвалжин

1.4.1. Усны барилга байгууламж төсөл

1.4.2. Ерөнхий үнэлгээ

1.4.2.1. Нарийвчилсан үнэлгээ

1.4.2.1.1. Барьцаа хөрөнгө

1.4.2.1.2. БО менежментийн төлөвлөгөө

1.4.3. Аваарь устгах төлөвлөгөө

1.4.4. Уулын ажлын төлөвлөгөө

1.4.5. ТЭЗҮ

1.4.6. Усны барилга байгууламж төсөл

1.4.6.1. Усны дүгнэлт

1.4.6.1.1. Усны гэрээ

1.4.7. Нийгмийн хариуцлагын гэрээ

1.4.8. Газрын гэрээ

1.4.9. Хог хаягдлын гэрээ

1.4.10. Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн гэрээ

1.4.11. Уурхай хүлээн авах комисс ажилуулах

1.4.11.1. Хүсэлт өгөх

1.4.12. Шав тэмдэг суулгасан акт

2. Архангайн кэмп нүүлгэх календар төлөвлөлт хийх

2.1. кэмп буулгах ажилчидын жагсаалт гаргах

2.2. буулгах ажилчид явах хугацаа тодорхойлох

2.2.1. холбогдох зардал, явах унаа тодорхойлох

2.3. Уурхай нүүлгэх шланзийн тоо болон гэрээлэх

2.3.1. тээвэрт гарах хугацааг тодорхойлох

2.4. кэмп буулгахад шаардагдах зардал гаргах

2.4.1. дизель, түлш

2.4.1.1. түлшийг яаж тээвэрлэх

2.5. кэмп буулгахад шаардагдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гаргах

2.5.1. байрлах гэр шийдэх

3. Балганы кэмп барих календар төлөвлөлт хийх

3.1. Кэмп барих ажилчидын жагсаалт гаргах

3.1.1. балган уурхай явах хугацаа тодорхойлох

3.1.2. явах үеийн зардал, унаа тодорхойлох

3.2. кэмп барих шаардагдах нэмэлт зардал гаргах

3.2.1. дизель, түлш

3.2.2. дутагдах хашааны зардал

3.3. энхий ээлжинд байрлах сууц, кэмп, гэр шийдэх

3.3.1. дагалдах гэрэл цахилгааны хэрэгсэл, аж ахуй гал тогоо агуулах

3.4. шаардагдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гаргах

3.4.1. үйлчилгээний машин

3.5. дутагдаж байгаа кэмпийг барих материалын тооцоо

3.5.1. худалдан авах хугацаа

3.5.2. тээвэрлэх хуваарь

3.6. кэмп барих ерөнхий төлөвлөгөө

3.6.1. кэмпийн зураг төсөл

3.6.1.1. суурь цутгах гэх мэт хуваарь

3.7. ШНП байгуулах

3.7.1. ШНП байрлал тодорхойлох

4. Балган уурхайн технологийн нуур байгуулах

4.1. нуурын зураг төсөв төсөл зохиох

4.2. нуурын уулын ажил явуулах техник тодорхойлж заамар уурхайгаас татах хуваарь гаргах

4.3. нуурыг пилонкдох ажлын төсөв төсөл

4.3.1. нуурыг бүтээх ажлын төсөл төсөв

4.4. угаах төхөөрөмж нүүлгэх

4.4.1. заамар уурхайгаас угаах төхөөрөмж нүүлгэх хуваарь гаргах

4.5. Угаах төхөөрөмж угсрах хугацаа календар

4.6. нуурыг хашаалах зардал тооцоолох

5. Засварын хэсэг байгуулах

5.1. засварын шоп байгуулах эсвэл зөөх

5.2. суурийн хавтан тээвэрлэх

6. ШТС байгуулах

6.1. нэмэлт шаардахдах материалын жагсаалт гаргах,

6.1.1. худалдан авах хугацаа тодорхойлох

6.2. тээвэрлэх хуваарь

6.3. заамраас суурь тээвэрлэх

6.4. ерөнхий төлөвлөгөө

6.5. Заамар балган уурхайд эхний түлш татах

7. Агуулах байгуулах

7.1. Заамар уухайгаас агуулах нүүлгэх тээврийн хуваарь гаргах

8. Тэсрэх бодисын агуулах байгуулах

9. Бичиг Баримтын бүрдэл

9.1. Бусад бичиг баримт

9.1.1. Албаны болон Группийн бүтэц

9.1.2. Ажлын байрны тодорхойлолт /бүх албан тушаалаар/

9.1.3. Албаны дотоод тайлан

9.1.4. POWER BI

9.1.5. 4411 хэсэгчлэн MGGES-т шилжүүлэх

9.2. Хэсгүүдийн өдөр тутумын үйл ажиллгаатай холбоотой бичиг баримт Горим Журам

9.2.1. Уурхайн дарга

9.2.1.1. Баяжуулагч инженер

9.2.1.1.1. Угаах төхөөрөмжийн хаягдлын хяналт хийх журам

9.2.1.2. Геологи

9.2.1.2.1. Талбайн дээжлэлт, элсний хяналт

9.2.1.3. Аж ахуй

9.2.2. Ерөнхий механик инженер

9.2.2.1. Механик

9.2.2.1.1. Засварын мастер

9.2.2.2. Сэлбэгийн мэргэжилтэн

9.2.2.2.1. төлөвлөгөөт бус засварын зардлын төсөв

9.2.2.3. нэмэлт тоног төхөөрөмжийн зардлын төсөв

9.2.2.3.1. слипнер

9.2.2.3.2. борын машин

9.2.2.3.3. токер

9.2.3. Уулын инженер

9.2.3.1. Уулын мастер

9.2.4. ТТөхөөрөмжийн инженер

9.2.4.1. ТТ-ийн мастер

9.2.4.2. Цахилгааны инженер

9.2.4.2.1. Цахилгаанчин

9.2.5. ХАБЭАБО инженер

9.2.5.1. ХАБЭА ажилтан

9.2.5.1.1. 2020 ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийн зардлын төсөв

9.2.5.2. БО ажилтан

9.2.5.2.1. 2020 оны нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлын төсөв

9.2.5.3. Эмч эрүүл ахуйч

9.2.5.3.1. ажилчидын эрүүл мэндийн үзлэгийн зардлын төсөв

9.2.6. Маркшейдр Инженер

9.2.6.1. Засварын клерк

9.2.6.1.1. засварын клеркийн өдөр дутамын бүртгэлийн файл

9.2.6.2. Маркшейдр

9.2.7. Төлөвлөлтийн инженер

9.2.7.1. Уулын клерк

9.2.7.1.1. өдөр дутамын мэдээний дашборд

9.2.7.1.2. уулын клеркийн өдөр дутамын бүртгэлийн файл

9.2.8. Ахлах нярав

9.2.8.1. өдөр дутамын зарлагийн мэдээ

9.2.8.1.1. түлш

9.2.8.1.2. сэлбэг

9.2.8.2. өдөр тутамын складны үлдэгдэл

9.2.9. Дотоод хяналт

9.2.9.1. Харуул хамгаалалт

9.2.9.1.1. Галт зэвсэг хэрэглэх тусгай зөвшөөрөлтэй компани судлах

9.2.9.2. ТТ хяналт

9.2.9.3. Хэсгүүдийн Үйл ажиллагааны хяналт

10. Судлах үнийн санал авах

10.1. өрмийн машин худалдан авах

10.1.1. судлах

10.2. тэсэлгээний агуулах барих

10.2.1. үнийн санал авч гэрээ хийх

10.3. тэсрэх бодис нийлүүлэх

10.4. автобус худалдан авах

10.5. цахилгааны эх үүсвэр татах ажил үйлчилгээний

10.5.1. үнийн санал авсан.

10.5.2. техникийн нөхцөл судлах

10.6. интернет

10.7. 390 экс соёо худалдан авах

10.8. Нөхөн сэргээлтийн үр худалдан авах

11. Сургалт

11.1. Тэсэлгээний инженерийн сургалт Анхбаяр

11.2. Мicromine сургах Дуйнхар Буяндэлгэр

11.3. Excel гүнзгийрүүлсэн Энх-Амгалан

12. Бусдаар гүйцэтгүүлэх

12.1. Ундны болон үйлдвэрлэлийн худаг гаргах

12.1.1. үнийн санал авах гэрээ хийх

12.2. бохирын систем байгуулах

12.2.1. үнийн санал гэрээ хийх

12.3. тэсэлгээний ажил үйлчилгээний

12.3.1. үнийн санал гэрээ хийх

13. Техник тээвэрлэлтийн каледар хуваарь гаргах

14. Заамар уурхай гарах

14.1. Эхний ээлжинд гарах ажилчидын жагсаалт гаргаж явах хуваарь хийх

14.1.1. явах зардал тооцоолох

14.2. Уурхайн эхний түлш таталтын хэмжээ болон хуваарь

14.3. Улаанбаатарт ирсэн техник буцаан татах

14.3.1. зардал тооцох

14.4. бараа материал

14.4.1. хүнс

14.4.2. сэлбэг

14.4.2.1. тослох материал

14.4.2.2. Соёоны кронк

14.4.3. эм хангамж

14.5. орон нутгын замыг өөрчлөх зураг

14.5.1. холбогдох зөвшөөрөл