Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metacognition by Mind Map: Metacognition

1. ตรวจสอบการทำงานตามแผนที่วางไว้

1.1. ก่อนเรียน

1.1.1. สำเร็จ

1.1.2. ไม่สำเร็จ

1.1.2.1. 1.ไม่ได้เปิดอ่านสิ่งที่อาจารย์ส่งให้ใน Google classroom

1.1.2.2. 2.ใช้วันหยุดช่วงปีใหม่อยู่กับคนในครอบครัว

1.1.2.3. 3.เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

1.2. Motivation

1.2.1. สำเร็จ

1.2.1.1. -เพราะได้ทบทวนเนื้อหาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

1.2.2. ไม่สำเร็จ

1.3. Know

1.3.1. สำเร็จ

1.3.2. ไม่สำเร็จ

1.3.2.1. -เพราะไม่ได้ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด

1.4. Want to know

1.4.1. สำเร็จ

1.4.1.1. -สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งงานได้ดียิ่งขึ้นและอาจารย์ผู้สอนอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.4.2. ไม่สำเร็จ

2. ก่อนเรียน

2.1. ประเมินความตระหนักรู้ ตามหลักอภิธรรมปัญญา

2.2. การศึกษาด้วยตนเอง

2.2.1. ดูคลิปวิดิโอเรื่อง Bullyingการกลั่นแกล้ง ใน Google Classs room

2.2.2. หาข้อมูลเกี่ยวกับการBullying

2.2.2.1. Bullying คืออะไร

2.2.2.2. สาเหตุของการBullying

2.2.2.3. ประเภทของการBullying

2.2.2.4. วิธีแก้ไขปัยหาการBullying

2.2.2.5. ผลกระทบของBullying

3. Motivation

3.1. ดูวิดิโอเรื่องBullyingและอภิปรายกันในกลุ่ม

3.1.1. ปํญหา

3.1.1.1. แชร์เรื่องน่าอับอายของผู้อื่นลงบนโซเชียล

3.1.1.2. การกลั่นแกล้งกันนโลกออนไลน์

3.1.1.3. ส่งรูปื ข้อความ วิดิโอ ให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอาย

3.1.2. สาเหตุ

3.1.2.1. ผู้กระทำรู้สึกว่าตนไม่ดีพอ จึงหาทางให้ผู้อื่นสนใจ

3.1.2.2. มองหาวิธีการทำให้ตนเองดีกว่าผู้อื่น

3.1.2.3. ทำให้ตนเองรู้สึกมีอำนาจ

3.1.3. วิธีแก้ไขปัญหา

3.1.3.1. ผู้กระทำควรบอหใครสักคนเกี่ยวกับปัญหา

3.1.3.2. เพิกเฉยทำเป็นไม่สนใจ มีความมั่นใจในตนเอง

3.1.3.3. ผู้กระทำควรคำนึงถึงผลที่จะตามมาก่อนลงมือทำสิ่งนั้นๆ

3.1.4. ผลกระทบ

3.1.4.1. ปัญหาสุขภาพทั้งตัวผู้กระทำและผู้ถูกกระทำผู้ถูกกระทำเกิดภาวะซึมเศร้า

4. Know

4.1. สำรวจความรู้เดิม

4.1.1. สิ่งที่รู้

4.1.1.1. รู้ว่าการBullying คือ การกลั่นแกล้ง

4.1.1.2. รู้จักการBullyingจากโซเชียลมีเดีย

4.1.1.3. รู้ว่าการล้อเลียนเสีดสีเป็นการBullying

4.1.1.4. รู้ว่าการเหยีดทั้ง ชาติพันธ์ สีผิว ชีวิตการเป็นอยุ่ คือการ Bullying

4.1.2. สิ่งที่ไม่รู้

4.1.2.1. ประเภทของการบูลลี่

4.1.2.2. การรับมือกับสถานการณ์การถูกBullying

4.1.2.3. ทำอย่างไรให้คนที่มีพฤติกรรมbullyingรู้สึกสำนึก

5. Want to no

5.1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้

5.1.1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ

5.1.2. การค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง

5.1.3. มีการสรุปเนื้อหา วิเคราะห์ และร่วมอภิปรายกันในกลุ่ม

5.1.4. คิดรูปแบบการนำเสนอและประเมินความรู้หลังการนำเสนอ

6. Plan to Know

6.1. วางแผนการเรียนรู้

6.2. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการBullyingมากยิ่งขึ้น

6.3. ศึกษากระบวนการทำงาน Metacongnition มากยิ่งขึ้น

6.4. วางแผนการทำงานให้ทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. Monitoring to know

7.1. ตรวจสอบการทำงานตามแผนที่วางไว้

7.1.1. ก่อนเรียน

7.1.1.1. สำเร็จ

7.1.1.2. ไม่สำเร็จ

7.1.1.2.1. 1.ไม่ได้เปิดอ่านสิ่งที่อาจารย์ส่งให้ใน Google classroom

7.1.1.2.2. 2.ใช้วันหยุดช่วงปีใหม่อยู่กับคนในครอบครัว

7.1.1.2.3. 3.เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

7.1.2. Know

7.1.2.1. สำเร็จ

7.1.2.2. ไม่สำเร็จ

7.1.2.2.1. -เพราะไม่ได้ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด