บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ by Mind Map: บทที่ 9  ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

1. พัฒนาการของ การจำแนกเทค โนโลยีสารสนเทศ ในระบบสุขภาพ

1.1. สังคมเกษตรกรรม

1.2. สังคมอุตสาหกรรม

1.3. สังคมข้อมูลข่าวสาร

2. พัฒนาการของการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในงาน บริการสุขภาพ

2.1. ค.ศ.1960 มีการนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ ในการปฏิบัติงาน วิจัยทาง Biomedical cine กันอย่างกว้างขวางความรู้ Computer Science ที่นำมาประยุกต์ใช้ ทำงานด้านชีวภาพการเเพทย์ จึงเรียกว่า Medical Computer Science

3. ระบบเครือข่าย สารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

3.1. ระบบสารสนเทศที่เน้นการจัดเก็บ

3.2. สื่อสารข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุขระหว่าง โรงพยาบาลต่างๆ

3.3. หน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบ ดูเเลด้านนโยบาย และภาวะสุขภาพ ของประชาชน

4. ระบบงานสาธารณสุข มี 7 ประเภท

4.1. การส่งเสริม

4.2. การป้องกัน

4.3. การคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง

4.4. การชันสูตรโรค

4.5. การรักษาพยาบาล

4.6. การจำกัดความพิการ

4.7. การฟื้นฟูสภาพ

5. ความเป็นมาของ ระบบสารสนเทศ สาธารณสุข

5.1. สารสนเทศสาธารณสุข ได้เเก่ ข้อมูล ประชากร ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสถิติชีพ ข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุข

6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข

6.1. คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เชื่อมโยงเป็น Terminal ไปตามจุดต่างๆ

6.2. จัดเก็บเเละประมวลผล ข้อมูลสถิติสาธารณสุข และระบาดวิทยา

6.3. พัฒนาจัดเก็บข้อมูลด้านอื่น เช่น ระบบบัญชี อาหารเเละยา

6.4. เปลี่ยนจาก Host based มาเป็นแบบ client/server

6.5. เชื่อมโยงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบLAN ไปยังห้องผู้บนิหาร

7. จำเเนกจอบเขตของ การเชื่อมโยงได้ ได้ 6 ลักษณะ

7.1. 1.ระบบ LAN นิยมใช้ในหน่วยงานระดับกองที่ส่วนกลาง

7.2. 2.FDDI backbone เป็นระบบการเชื่อม ต่อระหว่างกรมภายใน กระทรวงสาธารณสุข

7.3. 3.เครือข่าย Telemedicine เป็นเครือข่ายผ่านดาวเทียม

7.4. 4.เครือข่ายเชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาค แบบ Enterprise wide area network

7.5. 5.การใช้งานผ่านโทรศัพท์ ในลักษณะ Dial up เป็นบริการแบบ Remote access

8. ระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล

8.1. HIS หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การบริหารจัดการ โรงพยาบาล

9. กลุ่มงานบริการด้าน การรักษาพยาบาล

9.1. ระบบเวชระเบียนและสถิติ

9.2. ระบบงานผู้ป่วยนอก

9.3. ระบบงานผู้ป่วยใน

9.4. ระบบงานเภสัชกรรม

9.5. ระบบงานพยาธิวิทยา

9.6. ระบบงานรังสีวิทยา

10. กลุ่มงานบริหารและวิชาการ

10.1. ระบบงานธุรการ

10.2. ระบบงานพัสดุ

10.3. ระบบงานบัญชีและการเงิน

10.4. ระบบงานการเจ้าหน้าที่

10.5. ระบบงานห้องสมุด

10.6. ระบบงานประชาสัมพันธ์

10.7. ระบบงานพัฒนาคุณภาพบริการ และวิชาการ

10.8. ระบบงานข้อมูลข่าวสารทางการเเพทย์

10.9. ระบบการศึกษา

10.10. ระบบงานสำหรับ ผู้บริหารโรงพยาบาล

11. งานการพยาบาลมี หลายภารกิจจำแนกได้ เป็น 4 กลุ่มงาน

11.1. งานบริการผู้ป่วย

11.2. งานบริหาร

11.3. งานการศึกษา

11.4. งานวิจัย

12. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล(NIS)

12.1. การทำงานด้วยระบบ สารสนเทศทางการพยาบาล คือ การทำงานพยาบาลทั้งด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านการศึกษา ด้านวิจัย อย่างเป็นระบบระเบียบ

13. ระบบสารสนเทศใน งานปฏิบัติการพยาบาล

13.1. ระบบสารสนเทศ ในคลินิกเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ ในการรักษา นำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล เรียกข้อมูล

14. ระบบสารสนเทศ ในงานบริหารทาง การพยาบาล

14.1. การใช้ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย

15. ระบบสารสนเทศในงาน การศึกษาพยาบาล

15.1. ภารกิจในงานการศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารการศึกษากับงานการเรียนการสอน

16. ระบบสารสนเทศในงาน วิจัยทางการพยาบาล

16.1. ภารกิจในการวิจัย ประกอบด้วยการ บริหารโครงการวิจัย กับการปฏิบัติวิจัย

17. การศึกษาเรื่องที่จะทำวิจัย

17.1. หาความรู้จาก CD-ROM, Internet, Library information System

18. การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

18.1. สามารถใช้โปรแกรม จัดระเบียบจัดเก็บข้อมูล ของตัวเเปรในการวิจัยแล้ว นำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้เลย

19. การนำเสนอโครงการ การอภิปรายผล การสรุป

19.1. สามารถใช้โปรแกรม Word Processor ในการจัดพิมพ์ รายงานใช้โปรแกรม Spread Sheet และโปรแกรม Presentation นำเสนอผลการวิจัย