Học tập ở đại học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Học tập ở đại học by Mind Map: Học tập ở đại học

1. Học tập chủ động

1.1. Sinh viên chú tâm nghe giảng

1.2. Luôn luôn nghi chép

1.3. Học phải đi đôi với thực hành, lý thuyết cần gắn với thực hành

1.4. Rèn luyện khả năng tự học bởi không chỉ có học thuộc

1.5. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và khả năng tập trung chú ý

1.6. Cần có sự hứng thú và sự tập trung đi cùng với nhau