ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ by Mind Map: ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

1. คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารงานพยาบาลในสภาวะที่มีทรัพยากรจำกัดแต่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน

2. ระบบสารสนเทศในคลินิกเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการรักษานำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูล

3. 1 พัฒนาการของการจำแนกเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพ

3.1. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานการแพทย์มีพัฒนาการต่อมา ด้วยการผสมผสานระหว่าง Medical comput er science กับ lnformati on science ทางการแพทย์

4. 2 ระบบเครือข่ายสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข

4.1. หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เน้นการจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาลต่างๆและหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ

4.2. ระบบเครือข่ายสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข มี7 ประเภท คือ

4.2.1. 1 การส่งเสริม

4.2.2. 2 การป้องกัน

4.2.3. 3 การคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง

4.2.4. 4 การชันสูตรโรค

4.2.5. 5 การรักษาพยาบาล

4.2.6. 6 การจำกัดความพิการ

4.2.7. 7 การฟื้นฟูสภาพ

5. 3 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

5.1. _ เป็นระบบขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยสารสนเทศย่อยๆ

5.2. _ มีการสื่อสารกันภายในเครือข่าย

5.3. _ ไม่ได้เน้นในส่วนของการให้บริการแก่ผู้ป่วย

5.4. ระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล. หมายถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการผู้ป่วย งานบริหาร

5.5. งานการพยาบาลมีหลายภารกิจจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม

5.5.1. 1 งานบริการผู้ป่วย

5.5.2. 2 งานบริหาร

5.5.3. 3 งานการศึกษา

5.5.4. 4 งานวิจัย

6. 4. ระบบสารสนเทศในงานบริหารทางการพยาบาล