ความสำเร็จของ e-learning เรื่อง วัดเทพโมฬี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำเร็จของ e-learning เรื่อง วัดเทพโมฬี by Mind Map: ความสำเร็จของ e-learning  เรื่อง วัดเทพโมฬี

1. รวบรวมข้อมูล

1.1. กำหนดจุดสนใจของตนเอง

1.2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดที่เลือก

1.3. ลงพื้นที่สำรวจและหาข้อมูลจากสถานที่จริง

2. ออกแบบ E-learning

2.1. การเขียนผังงาน การออกแบบ

2.2. การออกแบบหน้าจอภาพ การจัดพื้นที่และองค์ประกอบ

3. กำหนดจุดประสงค์

3.1. รายวิชา หรือเนื้อหาอะไร

3.2. เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายระดับใด

4. นำไปใช้

4.1. เผยแพร่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสู่การนำไปจัดการเรียนการสอนจริง

5. การประเมิน

5.1. เพิ่มความคิดเห็นใน e-learning เพื่อดูความคิดเห็นหรือข้อผิดพลาด สิ่งที่จะต้องปรับปรุงจากผู้ใช่้

5.2. เพิ่มแบบประเมินใน e-learning เช่น อายุ เพศ หรือความรู้ที่ได้รับ