Phương pháp ASPIRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phương pháp ASPIRE by Mind Map: Phương pháp ASPIRE

1. A (Approach): Thái độ tích cực

1.1. Sinh viên có thể sắp xếp một lịch học phù hợp nhất với năng lực bản thân, vì mỗi người có 1 giới hạn học riêng. Tránh để bị tác động bởi những yếu tố như: tivi, máy tinh, điện thoại, các cuộc hẹn...

2. S (select): Lựa chọn công cụ học tập

2.1. Sinh viên không nên để quá nhiều sách vở hay vở tài liệu trên bàn mà chỉ để lại những tài liệu mà bản thân có thể đọc xong trong một khoảng thời gian nhất định

3. P (Put toghether): Sinh viên tự đánh giá bản rhan6 đã hiểu và ghi nhớ dc tới đâu trong suốt quá trình học

3.1. Sinh viên tự hiểu và đánh giá bản thân đã hiểu và ghi nhớ tới đâu trong suốt quá trình học

4. I (Inspect): Kiểm tra: Kiểm tra những phẩn chưa hiểu và nghiên cứu sâu hơn về phần đó bằng cách xem những tài liệu khác

5. R (Reconsider): Xem xét lại: Xem xét và so sánh lại những gì đã tiếp thu với các câu hỏi

6. E (evaluate): mở rộng: ước đoán những phần mà bản thân sinh viên đang học sẽ giúp ích được gì trong những bài ktra sắp tới