การเมืองการปกครองภูมิภาคเอเชียตะวันออก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเมืองการปกครองภูมิภาคเอเชียตะวันออก by Mind Map: การเมืองการปกครองภูมิภาคเอเชียตะวันออก

1. 1.การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์

1.1. คืออุดมการณ์และขบวนการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการสถาปนาสังคมคอมมิวนิสต์ อันเป็นระเบียบทางสังคมบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Common ownership) ของปัจจัยการผลิต (Means of production) และปราศจากชนชั้นทางสังคม เงินตรา และรัฐ

1.2. ประเทศที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ได้แก่ สาธาารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีเหนือ

2. 2.การปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.1. เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน

2.2. ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธปไตย ได้แก่ มองโกเลียและสาธารณรัฐเกาหลี

3. 3.การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

3.1. คือระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ ในระบอบการปกครองนี้ กษัตริย์ก็คือกฎหมาย กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ คำสั่ง ความต้องการต่างๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย กษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใด ๆ จะห้ามปรามได้

3.2. ประเทศที่ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้แก่ ญี่ปุ่น