متین ارزشمند

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
متین ارزشمند by Mind Map: متین ارزشمند

1. مربی ممتازساز حسابداری

2. مربی اثرگذار سکستراپی

3. مدیر سایت آموزش حسابداری ممتاز ساز که ۲۰میلیون تومن ماهانه درآمد داره

4. شاعرونویسندهء رهبر و موثر

5. همسر متعادل (جنگنده،لوند،مهربان،معنوی )

6. عشق ورزیدن به خانواده و بودن باانها

7. مدیر موسسه ایی برای کودکان بی پرست

8. مادر