หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม AREA 51ในการจัดโครงการฝึกอบรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม AREA 51ในการจัดโครงการฝึกอบรม by Mind Map: หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม AREA 51ในการจัดโครงการฝึกอบรม

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.1. นางสาว นทสรวง กริมทุม หัวหน้าโครงการ

1.2. นางสาว ณัฎฐา อินทวงษ์ เลขานุการ

1.3. นางสาว ขวัญข้าว จิววิชัย เลขานุการ

1.4. นางสาว พิชญา มุ่งมี ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1.5. นางสาว จิราวรรณ แซ่จิว ฝ่ายประสานงาน

1.6. นางสาว วธิดา คล้ายมี ประเมินผลโครงการ

2. นทสรวง กริมทุม 620610382

2.1. หลักสูตรของโครงการฝึกอบรม

2.2. คำกล่าวรายงาน และคำกล่าวของประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม

2.3. กำหนดพิธีเปิด และรายละเอียดของโครงการฝึกอบรม

2.4. เอกสารข้อมูลประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.5. ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

3. ขวัญข้าว จิววิชัย 620610373

3.1. หลักสูตรของโครงการฝึกอบรม

3.2. เอกสารข้อมูลประกอบการบรรยายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.3. วิทยากรในการฝึกอบรม

4. ณัฎฐา อินทวงษ์ 620610377

4.1. หลักสูตรของโครงการฝึกอบรม

4.2. แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

4.3. เอกสารข้อมูลประกอบการบรรยายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.4. พิธีกรผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรม

5. จิราวรรณ แซ่จิว 620610002

5.1. เอกสารข้อมูลประกอบการบรรยายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5.2. ประสานงานช่องทางในการฝึกอบรม

5.3. วิทยากรในการฝึกอบรม

6. วธิดา คล้ายมี 620610390

6.1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

6.2. แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม

6.3. เอกสารข้อมูลประกอบการบรรยายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6.4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

7. พิชญา มุ่งมี 620610525

7.1. เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.2. เตรียมประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร

7.3. บันทึกภาพในการฝึกอบรม

7.4. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม