การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. 3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

2. 2. ปกคลุมดินให้พ้นจากการ กระทบของฝนและลม

3. 1. ปรับสภาพดิน

4. 2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

5. 3.. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

6. 1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

7. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

9. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

9.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า

9.2. 2.ป้องกันการบุกรุก

9.3. 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า