การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

1.1. ปรับสภาพดิน

1.2. ปกคลุมดินให้พ้นจากการกระทบของฝนและลม

1.3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

2. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

2.1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

2.2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

2.3. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

3. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

3.1. รณรงค์ให้ปลูกป่า

3.2. ป้องกันการบุกรุก

3.3. ป้องกันไฟไหม้ป่า

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ

4.1. ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

4.2. ลดปริมาณก๊าซที่ทำลายชั้นโอโซน

4.3. ตรวจสอบอากาศเพื่อเตรียมแก้ไขปัญหา