การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

1.1. 1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

1.2. 2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

1.3. 3.. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

2.1. 1. ปรับสภาพดิน

2.2. 2. ปกคลุมดินให้พ้นจากการกระทบ ของฝนและลม

2.3. 3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

3. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

3.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า

3.2. 2.ป้องกันการบุกรุก

3.3. 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า