คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำเกิดจากสาเหตุใด?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำเกิดจากสาเหตุใด? by Mind Map: คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำเกิดจากสาเหตุใด?

1. ผู้ปกครอง

1.1. ผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด ไม่ได้อยู่ดูแล นักเรียนขาดความอบอุ่น

1.2. ผู้ปกครองในชุมชน ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ

1.3. ปัญหาครอบครัว การอย่าร้าง ทอดทิ้งลูก

1.4. ขาดความเอาใจใส่นักเรียน

2. กระทรวงศึกษาธิการ

2.1. การเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง

2.2. ความต่อเนื่องของนโยบาย

2.3. ความรู้ความสามารถของผู้กำหนดแนวการศึกษา

2.4. การส่งเสริมด้านงบประมาณ ควรเน้นที่ปฐมวัย

3. ครู

3.1. ความสามารถในสายงานสอน

3.2. ภาระงานของครู นอกเหนือจากการสอน

3.3. ภาวะทางอารมณ์ของครู

3.4. ครูขาดการพัฒนาตนเอง

4. โรงเรียน

4.1. ไม่สามารถดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาที่ตั้งไว้

4.2. ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

4.3. ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา

4.4. ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.5. ขาดแคลนครู หรือครูสอนไม่ตรงสาขาที่โรงรเรียนต้องการ

4.6. การสภาพแวดล้อม ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

5. นักเรียน

5.1. ไม่เห็นความสำคัญในการศึกษา

5.2. ผู้เรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนรู้ช้า

6. สังคมและสิ่งแวดล้อม

6.1. ปัญหายาเสพติดอยู่ในชุมชน

6.2. โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

6.3. โรงเรียนอยู่ในพื้นที่อันตราย เขตชายแดน

7. ผู้จัดทำ

7.1. นายกวีภัทร ชื่นใจ

7.2. นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

7.3. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

7.4. นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล