SERVEIS EDUCATIUS (SE)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SERVEIS EDUCATIUS (SE) by Mind Map: SERVEIS EDUCATIUS (SE)

1. Serveis Educatius de Zona (SEZ)

1.1. Equip Assessorament Psicopedagògic (EAP)

1.1.1. Assessors psicopedagògics o orientadors educatius que ajuden als professors, als alumnes i a les famílies. Fan avaluacions psicopedagògiques. Només diagnostiquen dislèxia i trastorns de conducta.

1.2. FIS

1.2.1. Fisioterapeutes que treballen amb alumnes amb discapacitats motores un dia a la setmana i assessora el professor.

1.3. Treballador Social (TS)

1.3.1. Treballa amb alumnes i famílies desfavorides. Els ajuda a buscar beques.

1.4. Centre Recursos Pedagògics (CRP)

1.4.1. Mestres que realitzen un estudi de zona i segons les necessitats que observen, creen cursos formatius per al professorat.

1.5. Equip en Llengües, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC)

1.5.1. Mestres especialistes en altres llengües que acudeixen als centres i ajuden als alumnes immigrants i assessora el professor a com ensenyar les llengües vehiculars.

2. Serveis Educatius Específics (SEE)

2.1. Centre de Recursos Específics per a Deficients Auditius (CREDA)

2.1.1. El logopeda treballa amb l'alumnat que no pot ni parlar ni escoltar per tal de treballar la competència oral a través de la lectura labial.

2.2. Centres de Recursos Específics per a Deficients Visuals (CREDV)

2.2.1. Professorat especialista que treballa amb nens cecs.

2.3. Centres de Recursos Específics per Trastorn del Desenvolupament i Conducta (CRETDIC)

2.3.1. Hi treballen psicopedagogs, psicòlegs i mestres d'educació especial. Tracten alumnes amb TEA i els nens amb TC, un cop l'EAP ja no pot fer res més.

3. Serveis de Suport a la Docència i Camps d'Aprenentatge

3.1. Donen suport al professorat en l'estudi del medi. Comparteixen projectes amb els centres i dinamitzen l'entorn. Donen suport a la definició de l'educació ambiental i conservació del patrimoni i col·laboren en la formació del professorat en la recerca.