Scenario 1 "นางน้ำตาล"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Scenario 1 "นางน้ำตาล" by Mind Map: Scenario 1 "นางน้ำตาล"

1. นางน้ำตาล อายุ 58 ปี มีบุตร 4 คน

2. ปีที่แล้วตรวจสุขภาพพบนิ่วในถุงน้ำดี อต่ไม่พบอาการผิดปกติใดๆ

3. จากการสังเกตปัญหาของผู้ป่วยในปัจจุบันจะพบว่า 1.ผู้ป่วยมีไข้ 2.ค่า DTX,AST,ALT สูง 3.ผนังถุงน้ำดีหนาเเละโป่ง 4.คลื่นใส้อาเจียนอย่างรุนเเรง 5.ปวดท้องร้าวไปที่หลัง

4. สมมุติฐานการเกิดโรคของนางน้ำตาล 1.โรคตับอักเสบ 2.โรคถุงน้ำดีอักเสบ 3.โรคตับอ่อนอักเสบ 4.มะเร็งตับอ่อน 5.มะเร็งถุงน้ำดี

5. มีอาการปวดท้องใต้ลิ้นปี่มาก ร้าวไปที่หลัง คลื่นใส้อาเจียนอย่างรุนเเรง เป็นมาก่อนมาโรงพยาบาล 1 วัน ญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ป่วยนอนงอตัวตลอดเวลา

6. สัญญาณชีพ T 38.6 C(มีไข้) หายใจ 20 ครั้ง/นาที ชีพจร 110 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 100/76mmHg O2 sat 99%

7. ผลตรวจ Ultrsound พบผนังถุงน้ำดีหนาเเละโป่ง ท่อทางเดินน้ำดีขยายประมาณ 14 mm

8. ผลตรวจเลือด Serum lipase 2000 Amylase 1220 ALT248 , AST 325 Alkaline phosphatase 134 DTX 262 mg%

9. มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง