คุณค่าด้านวรรณศิลป์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ by Mind Map: คุณค่าด้านวรรณศิลป์

1. คำที่เข้าใจความหมายไม่อยาก

1.1. เช่น โสตถิ ภควันต์ อภิบูชนีย์ เป็นต้น

1.1.1. โสตถิหมายถึง สวัสดี ความเจร็ญรุ่งเรือง ความดีงาม

2. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.1. ความสามารถทางด้านวรรณศิลป์

2.1.1. เช่น

2.1.1.1. สามรถถ่ายทอดและเรียบเรียงเนื้อความเป็นภาษาไทยได้อย่างเรียบง่าย

2.2. บทประพันธ์ที่มีความเรียบง่าย

2.3. ผลงานด้านการประพันธ์

2.3.1. โขน

2.3.1.1. จองถนน เผาลงกา เป้นต้น

2.3.2. ละครรำ

2.3.2.1. ขอมดำเดิน พระนาระ เป็นต้น

2.3.3. พระราชนิพพนธ์เคล้าโครงเรื่อง

2.3.3.1. พระหันอากาศ ไม่โกรธ

2.3.4. หมวดร้อยกรองภาษาไทย

2.3.4.1. สักวาชายทะเล ลิลิตพายับโคลงโลกนิติจำแลง เป็นต้น

3. การสรรคำ

3.1. การสรรคำหมายถึง การใช้คำให้สื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และอารมณ์ได้อย่างงดงาม

3.2. คำซำ้คือ การนำคำประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกันมาซำ้ๆกัน

3.2.1. ข้อดีของการใช้คำซำ้คือ ทำให้เนื้อความของมงคลแต่ละข้อเด่นชัดและผู้อ่านสามรถลำดับความเข้าใจเนื้อหาของบทประพันธ์ในแต่ละวรรคได้เป็นอย่างดี

3.3. กฎเกณฑ์ของฉันท์

3.3.1. ที่สำคัญคือ เรื่องเสียงหนัก-เบาของคำหรือ ครุ-ลหุ