Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

1 - Hälsa och livskvalitet (10) by Mind Map: 1 - Hälsa och livskvalitet (10)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

1 - Hälsa och livskvalitet (10)

3 behov av tillgivenhet o samhörighet

Hälsa

WHO (def)

"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948)" Åtnjutande av hälsa är en fundamental rättighet för alla människor utan åtskillnad till ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden.

Britt Johansson (def)

Omvårdnadsforskare Britt Johanssons definition. "Hälsa är ett mångdimensionellt och relativt begrepp som innefattar optimal förmåga att fungera i livets olika skeenden, samt en optimal upplevelse av välbefinnande utifrån livssituation och utvecklingsnivå. Hälsa avser alla dimensioner av mänskligt liv; fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och andligt.

KASAM

Aaron Antonovsky (1923-1994) professor i medicinsk sociologi.Människor med hög KASAM dvs upplevelse av sammanhang, meningsfullhet och möjlighet till påverkan, är friskare än de som har låg KASAM.

Livskvalitet (LK)

Siri Naess (def)

* Att vara aktiv = att ha tillgång till livslust, intressen och engagemang i något meningsfullt. Kräver frihet att göra egna val samt en sträfan och list till självförverkligande.* Att känna gemenskap, nära relationer med värme, ömhet, förtroende. Socialt nätver med arbetskamrater, granner, släkt och vänner.* Att ha en god självkänlsa = tilförlit, trygghet o förmåga att lita på sina egna känslor o tankar. Att inte känna utanförskap, tomhet och nedstämdhet.

Maslow (def)

Amerikansk sociolog 1950-taletBeskrev grundläggande behov och utveckling som en trappa.

Samhälle

Miljöproblem: * avgaspartiklar > barns andningsorgan * skolan - buller, smutsiga toaletter, allergier * ozonskiktet > ökad UV-strålning > hudcancer

Klass

dålig hälsa, värk i rygg, axlar, armar vanligare i* arbetaryrken* kvinnor* fattiga* socialt utsatt situation* ojämna resurser åt vård, omsorg* många kränkanden av utlandsfödda, ej förstådda*

Barn och ungdomar

* tidig övervikt, låg rörlighet* ätstörningar* skolstress* mobbning* ensamhet

Vuxna

separationerhöga krav i arbetslivetstresssömnlöshetarbetslöshetmagbesvärhögt blodtryckyrselsämre immunförsvar

Äldre

* fysisk aktivitet * bra matvanor * social gemenskap * delaktighet/meningsfullhet/känna sig behövd

Folkhälsoarbetets mål

Delaktighet, inflytande i samhället ekonomisk, social trygghet trygg och god uppväxt ökad hälsa i arbetslivet sunda säkra miljöer, produkter hälsofrämjande hälso o sjukvård skydd mot smittspridning trygg o säker sex, reproduktivitet ökad fysisk aktivitet god matvanor, säker mat minskad tobak o alcohol

Hälsa21

Samarbete med WHOHälsopolitisk strategi med 21 mål.* främja och skydda människor hälsa* minska de vanligaste sjukdomarna och personskador och lidande

Myndigheters ansvar

Socialstyrelsen - hälsa centralt, skapar riktlinjer för folkhälsan Landstingen - hälsa på regional nivå, inkluderar BVC, MVC, VC. Kommunerna - hälsa för kommuninnevånarna med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Arbetsmiljöverket

SoS, Landsting, kommuner