โครงสร้างของรัฐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้างของรัฐ by Mind Map: โครงสร้างของรัฐ

1. รูปแบบของรัฐ

1.1. รัฐเดี่ยว

1.1.1. คือรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจบริหารสูงสุดเพียงองค์กรเดียว

1.2. รัฐรวม

1.2.1. คือ การรวมตัวตั้งแต่2รัฐขึ้นไป โดยมีรัฐบาลเดียวกันแต่การใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐจะถูกจำกัดตามข้อตกลง

1.2.2. รัฐรวมมีอยู่ 2 ประเภท

1.2.2.1. สหพันธรัฐ

1.2.2.1.1. มีรัฐบาลกลางสหพันธรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐ(มลรัฐ) เช่น สหรัฐ อินเดีย มาเลเซีย

1.2.2.2. สมาพันธรัฐ

1.2.2.2.1. เช่น องค์การนาโต้ และองค์การอาเซียน

2. การจัดองค์กรของรัฐ

2.1. องค์การ = กระทรวง,หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ

2.2. องค์กร = บุคคล เช่น ปลัด ผู้ว่าราชการ

3. อำนาจการบริหาร

3.1. ฝ่ายกำหนดนโยบาย

3.1.1. เป็นฝ่ายที่ดูแลทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหาร สร้างความพึงพอใจให้แก่สังคม

3.2. ฝ่ายปกครอง

3.2.1. หน่วยงาน องค์กร เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกฯ

3.2.1.1. 1.ราชการส่วนกลาง = กระทรวง ทบวง กรม แต่ปัจจุบัน ได้นำทบวงออกแล้ว

3.2.1.2. 2.ราชการบริหารส่วนภูมิภาค = จังหวัด อำเภอ

3.2.1.3. 3.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น = เทศบาล อบจ. อบต. กทม. เมืองพัทยา

4. การกระจายอำนาจ

4.1. 1.พื้นที่

4.1.1. เทศบาล,อบจ,อบต, กทม,เมืองพัทยา **ต้องการให้ประชาชนปกครองดูแลตัวเองอย่างที่ได้จากการเลือกตั้งมา

4.2. 2.ภารกิจท้องถิ่น เป็นการดูแลความสงบเรียบร้อยกันเอง รัฐแค่กำกับควบคุมดูแล

4.3. 3.ทางบริการ

4.3.1. กีฬา,ท่องเที่ยว,เศรษฐกิจ ฯลฯ

4.3.2. การบริการทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ

5. อำนาจรัฐโดยสมบูรณ์

5.1. 1.การรวมศูนย์อำนาจการปกครอง

5.1.1. การตัดสินใจอยู่ที่รัฐอย่างเดียว

5.2. 2.การแบ่งอำนาจการปกครอง

5.2.1. การแบ่งอำนาจไม่ว่าจะส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตัดสินใจภายในหน่วยงานแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและบีงคับบัญชาของรัฐ