ปลูกไมตรีอย่ารู้รับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปลูกไมตรีอย่ารู้รับ by Mind Map: ปลูกไมตรีอย่ารู้รับ

1. ประเทศชาติ

1.1. เป็นที่รัก

1.2. ได้รับความไว้วางใจจากสังคมหรือคนรอบข้าง

1.3. มีคนให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ

1.4. มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ

2. ชุมชน

2.1. เป็นที่รักของคนในชุมชน

2.2. ผู้คนให้คอยช่วยเหลือ

2.3. ให้ความสนับสนุน

2.4. คอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน

3. ตนเอง

3.1. มีเพื่อนเยอะ

3.2. มีโอกาสดีๆเข้ามา

3.3. มีคนคอยช่วยเหลือ

3.4. มีคนอยากเข้าหา

4. ครอบครัว

4.1. เป็นที่รักของคนในครอบครัว

4.2. พ่อแม่ไว้วางใจ

4.3. คนในครอบครัวมีความสุขกันมากขึ้น