งานบริการห้องพักผู้ป่วย Ward (ฝ่ายสนับสนุนบริการ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานบริการห้องพักผู้ป่วย Ward (ฝ่ายสนับสนุนบริการ) by Mind Map: งานบริการห้องพักผู้ป่วย Ward  (ฝ่ายสนับสนุนบริการ)

1. งานบำรุงรักษา ห้องพักผู้ป่วย โดย แผนกวิศวกรรมบริการ

1.1. PM 11 ระบบงานห้องพักผู้ป่วย ชั้น5,7,8,9,10 จำนวน 165 ห้อง

1.2. ไฟฟ้า,ปรับอากาศ,สุขาภิบาล

1.3. งานสี,งานสถาปัตย์,เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.4. ฟอร์นิเจอร์,สัญญาณเรียกพยาบาล

1.5. อัตราความถี่บำรุงรักษา 6 เดือน/ห้อง (จัดจนท.วิศวกรรมบริการ 2 ท่าน/วัน/ห้อง)

2. งานบริการ เคหะบริการ

2.1. ทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วย

2.1.1. รอบเช้า

2.1.2. หลัง Discharged

2.1.3. ก่อนรับ Admin

2.2. ตรวจสอบความพร้อมใช้ห้อง

2.3. บริการภาชนะสำหรับห้องพัก

2.4. จัดวัสดุ-อุปกรณ์ ภายในห้องพัก

2.4.1. ปูเตียง

2.4.2. ผ้าม่าน

2.5. จัดเครื่องดื่ม

2.6. บริการพิเศษ

2.6.1. เตียงเสริม

2.6.2. ต้นไม้

3. งานโภชนาการอาหาร สำหรับผู้ป่วยและญาติ

3.1. ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ

3.2. จัดอาหารสำหรับผู้ป่วย

3.2.1. กลุ่มควบคุมอาหารเฉพาะ

3.2.2. กลุ่มผู้ป่วยเด็ก

3.2.3. กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

3.3. ควบคุมคุณภาพโภชนาการ

3.3.1. ควบคุมพลังงานที่ได้จากอ่าหาร

3.3.2. ความครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

3.4. บริการพิเศษ

3.4.1. จัดภาชนะอาหารเฉพาะกลุ่ม

3.4.1.1. กลุ่ม VIP

3.4.1.2. กลุ่มเด็ก

3.4.1.3. กลุ่มทั่วไป

3.4.2. รักษาอุณหภูมิอาหาร

4. งานบริการ งานผ้าสำหรับผู้ป่วยและญาติ

4.1. ตรวจสอบความพอเพียง,พร้อมใช้

4.2. บริการผ้าเสริม,หมอนเสริม

4.3. งานจัดสต๊อกผ้าประจำ Ward

4.4. งานบริการงานผ้าเร่งด่วน