ETIKA KEGURUAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ETIKA KEGURUAN by Mind Map: ETIKA KEGURUAN

1. ETIKA PROFESIAN KEGURUAN

1.1. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID

1.1.1. Melayani murid dengan adil

1.1.1.1. Tanpa mengira faktor bangsa, agama, ekonomi dan lain-lain

1.1.2. Menghormati hak murid

1.1.2.1. Amanah dalam mengurus maklumat sulit murid

1.1.3. Ikhlas membimbing dan mendidik murid

1.1.3.1. Tanpa mengharapkan balasan

1.2. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

1.2.1. Menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa

1.2.1.1. Menghormati masyarakat setempat

1.2.2. Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa murid

1.2.3. Mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh status sosial ibu bapa murid

1.3. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1.3.1. Bekerjasama dengan masyarakat

1.3.1.1. Memberikan sumbangan idea, masa dan tenaga.

1.3.2. Bersedia melaksanakan dan menjayakan aspirasi negara

1.3.2.1. Membantu mencapai agenda pendidikan negara.

1.3.3. Mewujudkan persefahaman dan kesepakatan

1.4. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN

1.4.1. Menjaga nama baik rakan sejawat

1.4.2. Membimbing dan membantu rakan sejawat

1.4.3. menjaga nama baik profesion keguruan

2. KONSEP ETIKA

2.1. KOD ETIKA FROFESION

2.1.1. Meningkatkan disiplin, kualiti, dan produktiviti dalam perkhidmatan

2.1.2. FUNGSI KOD ETIKA PROFESION

2.1.2.1. panduan

2.1.2.2. alat kawalan disiplin dan pencegahan

2.1.2.3. Alat kawalan sosial

2.1.2.4. Sokongan

2.2. KOD ETIKA KEGURUAN

2.2.1. Membantu guru memiliki

2.2.1.1. tatasusila yang tinggi

2.2.1.2. komited dalam menjalankan tugas sebagai pendidik

2.3. PRINSIP UMUM TATAKELAKUAN DAN TATATERTIB PROFESION KEGURUAN

2.3.1. Melaksanakan tugas dengan cekap

2.3.2. Menjaga imej profesion keguruan

2.3.3. Mendahulukan kepentingan tugas berbanding peribadi

2.3.4. Tidak menggunakan pengaruh dan kedudukannya untuk kepentingan peribadi