กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ by Mind Map: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. จบชั้นป.3

1.1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง และอ่านออกเสียง บอกความหมายคำ กลุ่มคำ บทพูดง่าย ๆ ได้ถูกต้อง

1.2. พูดตอบโต้ด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ใช้คำสั่ง คำขอร้องง่าย ๆ พูดหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ

1.3. พูดและใช้ท่าทางประกอบตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

1.4. ใช้ประโยคคำเดียว

2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม

3. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

3.1. สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3.1.1. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

3.1.2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

3.1.3. นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและเขียน

3.2. สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

3.2.1. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนาธรรม และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.2.2. เข้าใจความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

3.3. สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

3.3.1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่น

3.4. สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

3.4.1. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3.4.2. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

4. คุณภาพผู้เรียน

4.1. จบชั้นป.6

4.1.1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม

4.1.2. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

4.1.3. เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม

4.2. จบชั้นม.3

4.2.1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็น

4.2.2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง พูดและเขียนให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

4.2.3. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน

4.3. จบชั้นม.6

4.3.1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

4.3.2. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

5. ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ?

5.1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ

5.2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมุมมองของสังคมโลก

5.3. นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น

6. ตัวชี้วัดมีทั้งหมด 193 ตัวชี้วัด

6.1. ป.1 มี 16 ตัวชี้วัด

6.2. ป.2 มี 16 ตัวชี้วัด

6.3. ป.3 มี 18 ตัวชี้วัด

6.4. ป.4 มี 20 ตัวชี้วัด

6.5. ป.5 มี 20 ตัวชี้วัด

6.6. ป.6 มี 20 ตัวชี้วัด

6.7. ม.1 มี 20 ตัวชี้วัด

6.8. ม.2 มี 21 ตัวชี้วัด

6.9. ม.3 มี 21 ตัวชี้วัด

6.10. ม.4-6 มี 21 ตัวชี้วัด