เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  สื่อสาร ของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

1. ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. หมายถึง วิธีการและอุปกรณ์ เครื่องมือที่นำมาใช้กับสารสนเทศทั้ง ทางด้านการประมวลผลข้อมูล การจัด เก็บ การค้นคืน การเผยแพร่ และ การนำไปใช้ประโยชน์

2. ลักษณะที่สำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

2.1. 1.ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูก ต้องและแม่นยำ 2.ช่วยให้การบริการ กว้างขวางขึ้น 3.ช่วยดำเนินการในหน่วยงาน ต่างๆ 4.ช่วยอำนวยความสะดวกใน

3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์

3.1. 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 2. อินเทอร์เน็ต (Internet) 3. เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ( Wireless Lan : WLAN ) 4. เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบ เคลื่อนที่ ในยุคที่ 4 หรือเทคโนโลยี 4จี ( 4th Generation Mobile Communications : 4 G) 5. เว็บหรือเว็บไซต์(Website)

4. รูปแบบการขายออนไลน์ใหม่ใน การค้าในยุคดิจิตอล

4.1. ดีล (Deals) ส่วนลดพิเศษ การขายผ่านทางเฟซบุ๊ก การขายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing)