กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ by Mind Map: กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์

1. 1.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 2กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 3. กฎหมายและสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 4.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 5. พระราชบัญญัติจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 6.พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 7.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 8.กฎหมายกำกับดูแลอาหารและยา 9.กฎหมายศุลกากร 10.กฎหมายภาษีอากร

2. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออน ไลน์ผ่านเครือข่าย

2.1. กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction law) กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Signatures law) กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Protection Law) กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer Law) กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน(National Information Infrastructure Law)

3. องค์กรและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การขายออนไลน์

3.1. 1.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม 2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 3 .กระทรวงพาณิชย์ 4.หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ คุ้มครองผู้บริโภค 5. กระทรวงการคลัง 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางออ นไลน์