ภาวะผู้นำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาวะผู้นำ by Mind Map: ภาวะผู้นำ

1. ยุคที่ 1 great person

1.1. Trait

1.1.1. มีความรับผิดชอบ

1.1.2. มีความสำเร็จ

1.1.3. การมีส่วนร่วม

1.1.4. มีความสามารถ

1.1.5. มีสถานภาพ

1.2. Big five

2. ยุคที่ 2 เชิงเหตุผล

2.1. Behavior

2.1.1. Kurt Lewin's

2.1.1.1. autocratic

2.1.1.2. democratic

2.1.1.3. laissez-faire

2.1.2. Ohio U.

2.1.2.1. คำนึงถึงโครงสร้างงานเป็นหลัก

2.1.2.2. คำนึงถึงผู้อื่นเป็นหลัก

2.1.3. Michigan U.

2.1.3.1. มุ่งงาน

2.1.3.2. มุ่งความสัมพันธุ์

2.1.3.3. แบบมีส่วนร่วม

2.1.3.3.1. การตัดสินใจ

2.1.4. Leadership Grid

2.1.4.1. 9,1 แบบเอาแต่งาน

2.1.4.2. 1,9 แบบเอาแต่น้ำใจคน

2.1.4.3. 1,1 แบบย่ำแย่

2.1.4.4. 5,5 แบบพบกันครึ่งทาง

2.1.4.5. 9,9 แบบทำงานเป็นทีม

2.2. Situation/Contingency

2.2.1. Fiedler's

2.2.1.1. ความสัมพันธุ์รหว่างผู้นำและผู้ตาม

2.2.1.2. โครงสร้างงาน

2.2.1.3. อำนาจของผู้นำ

2.2.2. Hersey and Blanchard's

2.2.2.1. ระดับความพร้อม

2.2.2.1.1. S1 : telling

2.2.2.1.2. S2 : selling

2.2.2.1.3. S3 : participating

2.2.2.1.4. S4 : delegating

2.2.3. Path-Goal

2.2.3.1. 1.แบบสนับสนุน

2.2.3.2. 2.แบบสั่งการ

2.2.3.3. 3.แบบมุ่งความสำเร็จ

2.2.3.4. 4.แบบให้มีส่วนร่วม

2.2.4. Vroom-Jago

2.2.4.1. A=การตัดสินใจแบบใช้อำนาจ

2.2.4.1.1. A1 : ผู้นำตัดสินใจคนเดียวจากข้อมูลที่ตัวเองมี

2.2.4.1.2. A2 : ผู้นำตัดสินใจคนเดียวจากข้อมูลที่ลูกน้องให้

2.2.4.2. C=การตัดสินใจแบบปรึกษาหารือ

2.2.4.2.1. C1 : ผู้นำตัดสินใจคนเดียวจากคห.รายบุคคล

2.2.4.2.2. C2 : ผู้นำตัดสินใจคนเดียวจากคห.ของกลุ่ม

2.2.4.3. G=การตัดสินใจด้วยกลุ่ม

2.2.4.3.1. ตัดสินใจร่วมกัน มติเอกฉันท์ = Empowerment

3. ยุคที่ 3 Team

3.1. Influence theory

3.1.1. ทฤษฎีนี้วิเคราะห์กระบวนการที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น้ำและผู้ตาม คือ การมีบารมี (Charismatic) ซึ่งกล่าวถึงอิทธิพลของภาวะผู้นำไม่ได้ขนึ้อยู่กับตำแหน่งหรืออำนาจที่เป็นทางการแต่กลับขึ้น อยู่กับบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์และมีคุณภาพของผู้นำทฤษฎีนี้มีความสัมพันธ์กับการศึกษาเรื่องวิสัยทัศน์

4. ยุคที่ 4 การเรียนรู้

4.1. Level 5

4.1.1. 5=Executive

4.1.2. 4=Effective Leader

4.1.3. 3=Competent Manager

4.1.4. 2=Contributing Team member

4.1.5. 1=Highly Capable individual

4.2. Servant

4.3. Transformational

4.3.1. II : idealized influence

4.3.2. IM : inspirational a motivation

4.3.3. IS : intellectual stimulation

4.3.4. IC : individualized consideration