ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม by Mind Map: ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม

1. ชีวภาพ

1.1. พันธุกรรม

1.1.1. ระบบประสาท

1.1.1.1. ส่วนกลาง

1.1.1.1.1. สมอง

1.1.1.2. ส่วนปลาย

1.1.1.2.1. ระบบประสาทกล้ามเนื้อ

1.1.1.2.2. ระบบประสาทอัติโนมัติ

1.1.2. ระบบกล้ามเนื้อ

1.1.2.1. กล้ามเนื้อลาย

1.1.2.2. กล้ามเนื้อเรียบ

1.1.2.3. กล้ามเนื้อหัวใจ

1.1.3. ระบบต่อม

1.1.3.1. มีท่อ

1.1.3.1.1. ต่อมเหงื่อ

1.1.3.1.2. ต่อมน้ำตา

1.1.3.2. ไร้ท่อ

1.1.3.2.1. จำเป็นต่อชีวิต

1.1.3.2.2. จำเป็นน้อย

1.2. การถ่ายทอดทางพันธุกรรรม

1.2.1. สีผิว สีตา สีผม

1.2.2. ความสูง

1.2.3. ความฉลาด ความคล่อง

1.3. อิทธิพลของพันธุกรรม

1.3.1. ด้านร่างกาย

1.3.1.1. ส่วนสูง น้ำหนัก

1.3.2. ด้านสติปัญญา

1.3.2.1. เกิดจากกรรมพันธุ์

1.3.2.2. เกิดจากการเลี้ยงดู

2. จริยธรรม

2.1. ความรู้

2.2. เหตุผล

2.3. พฤติกรรม

2.4. เจตคติ

3. จิตวิทยา

3.1. อวัยวะสัมผัส เช่น หู จมูก ลิ้น

3.2. สิ่งเร้า

3.3. แรงจูงใจ

3.3.1. ปัจจัยทางชีวภาพ อารมณ์ ความคิด สังคม

3.3.2. ทฤษฎีสัณชาตญาณ แรงขับ การตื่นตัว

3.4. การเรียนรู้

3.4.1. เกิดจากประสบการณ์และการฝึกฝน

3.5. ระดับความรู้สึก

4. สังคมวิทยา

4.1. ประชากร

4.2. วัฒนธรรม

4.3. การรวมกันทางสังคม

4.4. สถาบันต่างทางสังคม

4.5. ทรัพยากรและธรรมชาติในพื้นที่

4.6. รูปแบบของการดำเนินชีวิต