วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย by Mind Map: วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย

1. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

1.1. ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. ที่มาวัฒนธรรม

2.1. ลักษณะสภาพแวดล้อม

2.2. เชื้อชาติและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

2.3. อิทธฺพลศาสนาและความเชื่อ

2.4. การรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้

2.5. การประดิษฐ์และสร้างสรรค์

3. ลักษณะของวัฒนธรรมไทย

3.1. เกี่ยวกับกษัตริย์

3.1.1. พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

3.2. เกี่ยวกับศาสนา

3.2.1. เกี่ยวกับพุทธศาสนา

3.2.2. เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

3.3. เกี่ยวกับอาชีพ

3.3.1. ทำขวัญข้าว

3.3.2. บุญวันสารท

4. ความคล้ายคลึงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับภูมิภาคเอเชีย

4.1. ลักษณะวัฒนธรรมประเทศในเอเชีย

4.1.1. จีน

4.1.2. อินเดีย

4.1.3. อิสลาม

4.2. ความคล้ายคลึงและความแตกต่างวัฒนธรรมไทยและเอเชีย

4.2.1. ที่อยู่อาศัย

4.2.2. อาหาร

4.2.3. ภาษษและวรรณคดี

4.2.4. การแต่งกาย

4.2.5. ศาสนาและพิธีกรรม

4.2.6. ศิลปะและสถาปัตยกรรม

4.3. วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสร้างความสัมพันธ์อันดี

4.3.1. ศาสนาและขนบธรรมเนียม

4.3.2. ภาษาและการศึกษา

4.3.3. อาหาร

4.3.4. กีฬา

4.3.5. เนติธรรม

4.3.6. ศิลปะ